ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ FAST

Μέρος 1 των GTC

1.    ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1.    Σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής «GTC») και στη συμφωνία, της οποίας αυτοί οι GTC αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα (εφεξής «Συμφωνία»), οι εξής λέξεις και εκφράσεις θα ερμηνεύονται όπως παρακάτω:
«Εξουσιοδοτημένα άτομα» είναι εκείνα που ορίζονται στη Ρήτρα 15.1 των GTC.
«Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης» σημαίνει το κέντρο εξυπηρέτησης που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση Επισκευών στο πλαίσιο Εγγύησης σύμφωνα με τους GTC.
«Αστικός Κώδικας» νοείται ο νόμος αρ. 89/2012 (εφεξής συνολικά «Αστικός Κώδικας») και οι τροποποιήσεις του.
«Αποζημίωση» είναι εκείνη που ορίζεται στη Ρήτρα 7.8 των GTC.
«Εμπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ή χρησιμοποιούνται υπό ή σε συνάφεια με την παρούσα Συμφωνία ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα Μέρη της Συμφωνίας, την επιχείρηση, τους πελάτες, τα Προϊόντα ή οικονομικά ή άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με:
  (a)    την εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων και καταλόγων πελατών και άλλων δεδομένων πελατών, τους στόχους πωλήσεων, τα στατιστικά πωλήσεων, στατιστικά μεριδίου αγοράς, τιμές, αναφορές ερευνών αγοράς, διαφημίσεις και άλλο προωθητικό υλικό·
  (b)    τεχνογνωσία (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών μυστικών και τεχνικών πληροφοριών σχετικά με Προϊόντα και διαδικασίες)·
  (c)    μελλοντικά έργα, επιχειρηματική ανάπτυξη και σχεδιασμό, επιχειρηματικές σχέσεις και διαπραγματεύσεις·
  (d)    πληροφορίες που λήφθηκαν ή αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της Συμφωνίας και σχετικά με το άλλο Μέρος, διευθετήσεις ή το περιεχόμενο της Συμφωνίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα Συμφωνία και αξιώσεις ή ενδεχόμενες αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν ή ενέργειες αναφορικά με την παρούσα Συμφωνία ή άλλα έγγραφα στα οποία αυτή αναφέρεται.
«Κριτήρια» είναι εκείνα που ορίζονται υπό τη Συμφωνία.
«Αντιπρόσωπος» είναι εκείνος που ορίζεται στη Συμφωνία.
«Ελαττωματικά προϊόντα» είναι εκείνα που περιγράφονται στον ορισμό του Προϊόντος με Εγγύηση.
«Επιλέξιμα προϊόντα» είναι εκείνα που ορίζονται υπό τη Συμφωνία.
«Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της FAST» νοούνται όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και το ενδιαφέρον για και προς όλες τις ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, εμπορικά μυστικά και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τη σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία ή επιδιόρθωση των Προϊόντων.
«FAST» νοείται η FAST ČR, a.s., με έδρα στη διεύθυνση U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, αρ. αναγνωριστικού: 247 77 749, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που διατηρείται από το Ειρηνοδικείο στην Πράγα, αρ. αρχείου B 16725.
«INCOTERMS 2020» νοούνται οι τυποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις INCOTERMS® 2020 που εκδόθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο τον Σεπτέμβριο του 2019.
«Εφευρέσεις» είναι εκείνες που ορίζονται στη Ρήτρα 13.5 των GTC.
«Προϋπολογισμός μάρκετινγκ» είναι εκείνος που ορίζεται στη Ρήτρα 5.1 των GTC.
«Επισκευή εκτός Εγγύησης» σημαίνει επισκευή του Προϊόντος που δεν συγκαταλέγεται στις επισκευές στο πλαίσιο εγγύησης.
«Τέλος έναρξης» είναι εκείνο που ορίζεται στη Ρήτρα 4.4 των GTC.
«Εντολή» είναι εκείνη που ορίζεται στη Ρήτρα 10.2 των GTC.
«Μέρος» νοείται ο Αντιπρόσωπος και η FAST ως συμβαλλόμενα μέρη.
«Επισκευή πριν από την Έναρξη της Περιόδου Εγγύησης» σημαίνει επισκευή Ελαττωματικών Προϊόντων. Επισκευή πριν από την Έναρξη της Περιόδου Εγγύησης μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος στον Αντιπρόσωπο.
«Τιμοκατάλογος» είναι εκείνος που ορίζεται στη Ρήτρα 7.1 των GTC.
«Προϊόν» νοείται κάθε εξοπλισμός ή αγαθό που πωλείται από τη FAST.
«Περίοδος αγοράς» είναι εκείνη που ορίζεται στη Ρήτρα 4.2 των GTC.
«Υπεύθυνα άτομα» είναι εκείνα που ορίζονται στη Ρήτρα 15.2 των GTC.
«Ειδικές πριμοδοτήσεις κύκλου εργασιών» είναι εκείνες που ορίζονται στη Ρήτρα 4.5 των GTC.
«Επικράτεια» είναι εκείνη που ορίζεται στη Συμφωνία.
«Πριμοδοτήσεις κύκλου εργασιών» είναι εκείνες που ορίζονται στη Ρήτρα 4.2 των GTC.
«Εγγυημένο Προϊόν» σημαίνει Προϊόν που έχει πωληθεί στον τελικό πελάτη από Κατάστημα στην Επικράτεια και έχει ελάττωμα που καλύπτεται από την Εγγύηση. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η ευθύνη της FAST υπό την Εγγύηση θα ισχύει επίσης αναφορικά με τα Προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί ακόμα σε τελικούς πελάτες εάν αυτά (i) έχουν ελαττώματα που καλύπτονται από την Εγγύηση· (ii) έχουν την αυθεντική συσκευασία· (iii) δεν έχουν επιβεβαιωμένο πιστοποιητικό εγγύησης· (iv) δεν εμφανίζουν σημάδια χρήσης ή φθοράς (εφεξής «Ελαττωματικά προϊόντα»).
«Όροι Εγγύησης» είναι εκείνοι που ορίζονται στη Ρήτρα 22.1.1 των GTC.
«Περίοδος Εγγύησης» είναι εκείνη που δίνεται στον ορισμό της Εγγύησης.
«Επιδιόρθωση κατά την Περίοδο Εγγύησης» σημαίνει την επιδιόρθωση ελαττώματος στο καλυπτόμενο από την Εγγύηση Προϊόν που (i) αξιώθηκε κατάλληλα από τον τελικό πελάτη· (ii) υποστηρίζεται από τα απαραίτητα έγγραφα για να εκτιμηθεί η νομιμότητα της αξίωσης· και (iii) πραγματοποιείται εντός της Περιόδου Εγγύησης. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες GTC, οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τις Επιδιορθώσεις εντός της Περιόδου Εγγύησης θα πρέπει επίσης να ισχύουν για τις Επιδιορθώσεις εκτός της Περιόδου Εγγύησης.
«Εγγύηση» σημαίνει την εγγύηση της FAST που παρέχεται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς που ισχύουν και εφαρμόζονται στην Επικράτεια για την ποιότητα των Προϊόντων για μια περίοδο εγγύησης 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς οποιουδήποτε Προϊόντος από τον τελικό πελάτη (εφεξής «Περίοδος εγγύησης»). Η Εγγύηση δεν ισχύει για (i) φυσιολογική φθορά ή υποβάθμιση στην ποιότητα των Προϊόντων· (ii) αναλώσιμα μέρη· (iii) μικρά ελαττώματα που μπορούν να επιδιορθωθούν με ελάχιστη προσπάθεια ή δεν επηρεάζουν καθόλου τη λειτουργία των Προϊόντων· (iv) επιδιόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των Προϊόντων από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της FAST· (v) ελαττώματα που προκλήθηκαν από ακατάλληλη ή ελαττωματική συναρμολόγηση, εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση, όπως χρήση ακατάλληλων υλικών, βοηθημάτων ή εξαρτημάτων, ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, υπερφόρτωση ή άλλη ενέργεια ή παράλειψη που παραβαίνει τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης της FAST ή τις οδηγίες της FAST· και (vi) ελαττώματα που προκλήθηκαν από τη χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών.
Οι όροι «προβαίνοντας ενεργά σε πώληση» ή «ενεργές πωλήσεις» σημαίνουν την ενεργό στόχευση πελατών με επισκέψεις, επιστολές, e mail, τηλεφωνήματα ή άλλα μέσα απευθείας επικοινωνίας ή τη στοχευμένη διαφήμιση και προώθηση με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, για παράδειγμα με έντυπα ή ψηφιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μέσων, υπηρεσιών σύγκρισης τιμών ή διαφημίσεων σε μηχανές αναζήτησης που στοχεύουν σε πελάτες σε ορισμένες επικράτειες ή σε ομάδες πελατών, λειτουργίας ιστότοπου με τομέα ανώτερου επιπέδου που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες επικράτειες ή προσφέρει εκδόσεις του ιστότοπου σε γλώσσες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ορισμένες επικράτειες, εάν αυτές οι γλώσσες διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται κανονικά στην επικράτεια όπου εδρεύει ο Αντιπρόσωπος.
Οι όροι «προβαίνοντας σε παθητικές πωλήσεις» ή «παθητικές πωλήσεις» σημαίνουν την ανταπόκριση σε αυτόκλητα αιτήματα από μεμονωμένους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτη, χωρίς η πώληση να ξεκινά μέσω διαφήμισης που στοχεύει ενεργά σε ορισμένο πελάτη, ομάδα πελατών ή επικράτεια, και συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συμβάσεις του δημοσίου ή ως απόκριση σε ιδιωτικές προσκλήσεις για συμμετοχή σε συμβάσεις του δημοσίου.

1.2.    Κάθε αναφορά σε νόμο, νομοθετική πρόβλεψη ή παράγωγη νομοθεσία πρέπει να ερμηνεύεται ως αναφορά στον εν λόγω νόμο, τη νομοθετική πρόβλεψη ή την παράγωγη νομοθεσία με τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στα παραπάνω κατά καιρούς.

1.3.    Εάν το περιεχόμενο δεν απαιτεί το αντίθετο,
  (a)    λέξεις που εκφράζουν τον ενικό θα περιλαμβάνουν επίσης τον πληθυντικό και το αντίστροφο·
  (b)    λέξεις που εκφράζουν οποιοδήποτε γένος θα περιλαμβάνουν επίσης τα άλλα γένη·
  (c)    οποιαδήποτε αναφορά σε «άτομα» θα περιλαμβάνει άτομα, οργανισμούς, εταιρείες, ενώσεις με και χωρίς νομικό πρόσωπο, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες κάθε είδους και άλλα ταμεία, καθώς και άλλες νομικές οντότητες και οντότητες με νομικό πρόσωπο· 
  (d)    όλες οι αναφορές σε ώρες θα είναι αναφορές στην ώρα της Πράγας (Τσεχία)· 
  (e)    κάθε αναφορά σε μέρος θα είναι αναφορά σε Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

1.4.    Οι επικεφαλίδες μεμονωμένων όρων και παραγράφων δηλώνονται μόνο για λόγους σαφήνειας και δεν πρέπει να επηρεάζουν την ερμηνεία της Συμφωνίας ή αυτών των GTC. Οποιαδήποτε αναφορά σε όρο, διευθέτηση, παράγραφο ή χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι αναφορά σε όρο, διευθέτηση, παράγραφο ή χρονοδιάγραμμα της Συμφωνίας ή των GTC.

1.5.    Οι εμπορικές πρακτικές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ερμηνεία και εφαρμογή της Συμφωνίας και των GTC ή στις μη υποχρεωτικές προβλέψεις νομικών κανονισμών. Η ενότητα 558 (2) του Αστικού Κώδικα δεν θα ισχύει. 

2.    ΕΥΡΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

2.1.    Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν στη Συμφωνία και ορίστηκαν σε αυτούς τους GTC, η FAST ορίζει τον Αντιπρόσωπο ως τον μη αποκλειστικό αντιπρόσωπό της για τους σκοπούς της προώθησης και μεταπώλησης και/ή διανομής των Προϊόντων στην Επικράτεια· η εξουσιοδότηση που ορίζεται στη Ρήτρα 2.1 των GTC περιορίζεται και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας. Ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας την προώθηση και μεταπώληση και/ή διανομή των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας και αυτών των GTC. Διαφορετικά, η σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στον Αντιπρόσωπο μπορεί να αποσυρθεί και/ή η FAST μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία. 

2.2.    Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν στη Συμφωνία και ορίστηκαν σε αυτούς τους GTC, ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει:

     2.2.1.    να αγοράζει τα Προϊόντα αποκλειστικά ή μη αποκλειστικά (όπως συμφωνήθηκε στη Συμφωνία) από τη FAST και να μεταπωλεί τα Προϊόντα σε πελάτες εντός της Επικράτειας υπό την επωνυμία και για δικό του λογαριασμό και με δική του ευθύνη;·

     2.2.2.    να μην πουλάει τα Προϊόντα ενεργά, είτε ο ίδιος είτε μέσω των πελατών του, σε πελάτες και/ή οντότητες στην επικράτεια ή σε ομάδες πελατών που η FAST προορίζει για αποκλειστικό διανομέα ή ομάδα περισσοτέρων αποκλειστικών διανομέων· η FAST θα δικαιούται να ειδοποιεί τον Αντιπρόσωπο ανά πάσα στιγμή ότι διατηρεί επικράτεια ή ομάδα πελατών για αποκλειστικό αντιπρόσωπο ή ομάδα περισσοτέρων αποκλειστικών διανομέων;·

     2.2.3.    στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να μην πουλάει τα Προϊόντα ενεργά ή παθητικά, είτε ο ίδιος είτε μέσω των πελατών του, σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς που εδρεύουν στην επικράτεια όπου η FAST διατηρεί σύστημα επιλεκτικής διανομής για τα Προϊόντα· η FAST έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο ανά πάσα στιγμή ότι διατηρεί σύστημα επιλεκτικής διανομής για τα Προϊόντα σε ορισμένη επικράτεια;·

     2.2.4.    να ιδρύει και να λειτουργεί Καταστήματα λιανικής και αποθήκες που χρειάζονται για την πώληση των Προϊόντων στην Επικράτεια;·

     2.2.5.    εάν ο Αντιπρόσωπος επιχειρεί ως έμπορος χονδρικής στην Επικράτεια, να μην πουλάει ενεργά ή παθητικά Προϊόντα σε τελικούς πελάτες;·

     2.2.6.    να ενημερώνει τη FAST για όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προώθηση και πώληση των Προϊόντων στην Επικράτεια και να παρέχει στη FAST την αναγκαία συνεργασία για να τηρηθούν όλες οι νομικές απαιτήσεις, ειδικά όσον αφορά τεχνικές απαιτήσεις, συσκευασία, ετικέτες (αυτοκόλλητα συσκευασίας, εικόνες των Προϊόντων στις συσκευασίες, ορισμένο απαιτούμενο κείμενο κ.λπ.), πιστοποιητικά εγγύησης, εγχειρίδια λειτουργίας και άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται στους τελικούς πελάτες;·
     2.2.7.    να παρέχει στη FAST μέγιστη συνεργασία σε περίπτωση που χρειαστεί να αποσυρθεί οποιοδήποτε Προϊόν από την Επικράτεια;·

     2.2.8.    να χρησιμοποιεί, για την κανονική εμπορική επικοινωνία, τηλεπικοινωνίες και/ή ψηφιακούς διαύλους όπως ορίζεται από τη FAST και να αποστέλλει εμπορικά δεδομένα μέσω αυτών των διαύλων με τη μορφή που ορίζεται από τη FAST και ανά πάσα στιγμή μόνο ανάλογα με το εύλογο αίτημα από τον Αντιπρόσωπο;·

     2.2.9.    εάν έχει συμφωνηθεί έτσι στη Συμφωνία, να παρέχει στη FAST πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα του αποθέματός του (δηλαδή του αποθέματος των Προϊόντων που έχει αγοράσει από τη FAST, αλλά δεν έχει μεταπουλήσει) (εκτός εάν η FAST ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.8 αυτών των GTC) σε μορφή «.xls» με τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: «κωδικό SAP του σχετικού Προϊόντος / εμπορικό σήμα / μοντέλο / αριθμό τεμαχίων», στέλνοντάς τα στη διεύθυνση e-mail που έχει οριστεί στη Συμφωνία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, πάντοτε όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα;·

     2.2.10.    να διεξάγει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες με τρόπο που αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα των Προϊόντων και να προστατεύει το καλό όνομα της FAST και των Προϊόντων· και;

     2.2.11.    να προωθεί τη FAST και τις εμπορικές επωνυμίες των Προϊόντων σε όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας σύμφωνα με τις εύλογες απαιτήσεις που επικοινωνούνται δεσμευτικά από τη FAST.

2.3.    Ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει (i) να μην αλλάζει ή τροποποιεί οποιαδήποτε όψη του σχεδίου και/ή της εμφάνισης των Προϊόντων ή τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας για μεταφορά· και (ii) να μην αλλάζει ή αφαιρεί τις εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα ή άλλες ετικέτες στα Προϊόντα χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της FAST άμεσα ή έμμεσα μέσω οποιουδήποτε τρίτου μέρους που εξουσιοδοτείται από τον Αντιπρόσωπο.

2.4.    Ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει επιπλέον να αποθηκεύει και να αποστέλλει τα Προϊόντα με τρόπο και υπό συνθήκες που διασφαλίζουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι τα Προϊόντα διατηρούν καλή ποιότητα και ότι η συσκευασία τους δεν φθείρεται και ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με όλες τις εύλογες απαιτήσεις της FAST σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης και αποστολής των Προϊόντων. Προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις φύλαξης των Προϊόντων, ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να επιτρέπει στη FAST, έπειτα από αίτημα που θα υποβληθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, να έχει πρόσβαση και να επιθεωρήσει τους χώρους όπου είναι αποθηκευμένα ή πωλούνται τα Προϊόντα από τον Αντιπρόσωπο.

3.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ FAST

3.1.    Η FAST δεσμεύεται ότι τα Προϊόντα θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα και εφαρμοζόμενη νομοθεσία αναφορικά με τα Προϊόντα στην Επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας των Προϊόντων και των εγχειριδίων λειτουργίας για τα Προϊόντα, στον βαθμό που ο Αντιπρόσωπος έχει ενημερώσει τη FAST για τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Η μέθοδος συσκευασίας των Προϊόντων θα είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της FAST, αλλά πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ισχύουσας και εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σχετικά με την οποία ο Αντιπρόσωπος έχει ενημερώσει τη FAST.

3.2.    Η FAST θα έχει το δικαίωμα να διακόψει την πώληση και/ή το μάρκετινγκ ενός ή περισσοτέρων Προϊόντων κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή για οποιονδήποτε λόγο με γραπτή ειδοποίηση που θα παραδοθεί στον Αντιπρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αντιπρόσωπος δεν θα δικαιούται αποζημίωση, αποκατάσταση ζημιάς ή αμοιβή. 

3.3.    Η FAST θα έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί ένα και/ή περισσότερα Προϊόντα, αλλάζοντας ακόμα και τα χαρακτηριστικά και/ή την εξωτερική εμφάνιση των Προϊόντων, προκειμένου να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς, για λόγους συμφέροντος της FAST και/ή για το συμφέρον του τελικού καταναλωτή. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή εμπίπτει στη δικαιοδοσία της FAST και δεν θα απαιτεί τη συγκατάθεση ή προηγούμενη ειδοποίηση του Αντιπροσώπου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αντιπρόσωπος δεν θα δικαιούται αποζημίωση, αποκατάσταση ζημιάς ή αμοιβή. 

3.4.    Ο Αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την FAST να επιστρέψει τα Προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί κανονικά εάν παραγγέλθηκαν από τον Αντιπρόσωπο εσφαλμένα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το εάν η FAST θα συμμορφωθεί με ένα τέτοιο αίτημα του Αντιπροσώπου είναι στη διακριτική ευχέρεια της FAST, η οποία σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί, inter alia, να λάβει υπόψη εάν (i) τα Προϊόντα είναι στην κατάσταση που ήταν και έχουν την αξία που είχαν τη στιγμή της παράδοσης στον Αντιπρόσωπο· (ii) τα Προϊόντα έχουν την αρχική συσκευασία· (iii) τα Προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα και δεν φέρουν σημάδια χρήσης ή φθοράς· και (iv) ο Αντιπρόσωπος έχει τηρήσει την υποχρέωσή του να παρέχει στη FAST πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματά του σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.9 αυτών των GTC. Αν η FAST συμμορφωθεί με το αίτημα του Αντιπροσώπου, θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό σημείωμα ίσο με την τιμή αγοράς των Προϊόντων που επιστράφηκαν, τους μήνες μετά την παράδοση των επιστραφέντων Προϊόντων από τον Αντιπρόσωπο.

3.5.    Η FAST αναλαμβάνει επιπλέον:

     3.5.1.    να παραδίδει τα Προϊόντα στον Αντιπρόσωπο υπό τους όρους της Συμφωνίας και αυτών των GTC;·

     3.5.2.    να μην περιορίζει τον Αντιπρόσωπο στον καθορισμό της τιμής πώλησης των Προϊόντων, με την επιφύλαξη της ικανότητας της FAST να ορίζει την υψηλότερη τιμή πώλησης των Προϊόντων ή να προτείνει την τιμή πώλησης των Προϊόντων (ωστόσο, η FAST δεσμεύεται να μην ασκεί πίεση ή να μην παρακινεί τον Αντιπρόσωπο με αποτέλεσμα η προτεινόμενη τιμή να ανέρχεται de facto σε σταθερή ή ελάχιστη τιμή πώλησης);· 

     3.5.3.    να μην περιορίζει τον Αντιπρόσωπο όσον αφορά την επικράτεια στην οποία ο Αντιπρόσωπος μπορεί να πουλάει ενεργά ή παθητικά τα Προϊόντα, με τις εξαιρέσεις που συμφωνούνται στη Ρήτρα 2.2 αυτών των GTC;·

     3.5.4.    να μην περιορίζει τον Αντιπρόσωπο όσον αφορά τους πελάτες στους οποίους ο Αντιπρόσωπος μπορεί να πουλάει ενεργά ή παθητικά τα Προϊόντα, με τις εξαιρέσεις που συμφωνούνται στη Ρήτρα 2.2 αυτών των GTC;·

     3.5.5.    να διασφαλίζει τη δημιουργία και τη διαρκή ενημέρωση του χαρτοφυλακίου Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού τμημάτων προϊόντων σύμφωνα με τη Συμφωνία και τους παρόντες GTC;·

     3.5.6.    να παρέχει στον Αντιπρόσωπο επιχειρηματική στήριξη και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, στον βαθμό που είναι αναγκαίο κατά τη διακριτική ευχέρεια της FAST;·

     3.5.7.    να παρέχει στον Αντιπρόσωπο, έπειτα από αίτημά του, καταλόγους, φυλλάδια ή άλλα έγγραφα μάρκετινγκ σχετικά με τα Προϊόντα, στον βαθμό που είναι αναγκαίο κατά τη διακριτική ευχέρεια της FAST;· 

     3.5.8.    κατά την περίοδο ισχύος της Συμφωνίας, να επιτρέπει στον Αντιπρόσωπο να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων των Προϊόντων, με τη FAST να διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει προσωρινά την πρόσβαση του Αντιπροσώπου ανά πάσα στιγμή εάν έχει θεμιτούς λόγους να το κάνει (π.χ. λόγω απειλής για την ασφάλεια των συστημάτων IT της FAST);· 

     3.5.9.    στον αναγκαίο βαθμό, να παρέχει στον Αντιπρόσωπο τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα, προκειμένου να επιτρέψει στον Αντιπρόσωπο να προωθεί, να πουλάει και να διανέμει τα Προϊόντα στην Επικράτεια, αναρτώντας αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο της FAST· και;

     3.5.10.    να διασφαλίζει λειτουργικό ιστότοπο για την παρουσίαση των Προϊόντων.

4.    ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

4.1.    Ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να αγοράζει από τη FAST κάθε έτος της διάρκειας της Συμφωνίας μια ελάχιστη ποσότητα Προϊόντων όπως έχει συμφωνηθεί στη Συμφωνία. Αν η Συμφωνία διαρκεί μόνο μέρος του έτους, αυτός ο ελάχιστος όγκος αγοράς θα μειώνεται αναλογικά. Αν ο Αντιπρόσωπος δεν συμμορφωθεί με τον συμφωνηθέντα ελάχιστο όγκο αγοράς, η FAST θα έχει το δικαίωμα να (i) ζητήσει μεταβολή της Συμφωνίας που θα αντικατοπτρίζει την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας των Προϊόντων από τον Αντιπρόσωπο (π.χ. προσαρμογή του ποσού των πριμοδοτήσεων κύκλου εργασιών)· και/ή (ii) να καταγγείλει τη Συμφωνία.

4.2.    Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενδέχεται να συμφωνήσουν στη Συμφωνία ότι ο Αντιπρόσωπος θα δικαιούται έκπτωση στην τιμή αγοράς με τη μορφή πριμοδοτήσεων κύκλου εργασιών («Πριμοδοτήσεις κύκλου εργασιών») για τα Προϊόντα που αγοράζονται σε ορισμένη χρονική περίοδο (εφεξής «Περίοδος αγοράς») με τον όρο ότι (i) η συμβατική σχέση μεταξύ της FAST και του Αντιπροσώπου υπό τη Συμφωνία συνεχίζεται· και (ii) ο Αντιπρόσωπος εκτελεί τις υποχρεώσεις υπό τη Συμφωνία και τους παρόντες GTC. Το ποσό των Πριμοδοτήσεων κύκλου εργασιών ενδέχεται να διαφέρει ανά μεμονωμένο εμπορικό σήμα ή τμήμα Προϊόντος. Επιπλέον, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενδέχεται να ορίσουν στη Συμφωνία ότι το δικαίωμα σε Πριμοδοτήσεις κύκλου εργασιών σε σχέση με συναφές εμπορικό σήμα ή τμήμα Προϊόντος θα προκύπτει μόνο εάν ο Αντιπρόσωπος έχει προμηθευτεί τουλάχιστον μια ελάχιστη ποσότητα των Προϊόντων στη δεδομένη Περίοδο αγοράς. Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, η ποσότητα των Προϊόντων που αγοράζεται (κύκλος εργασιών) στη σχετική Περίοδο αγοράς θα υπολογίζεται ως η συνολική τιμή αγοράς που καταβλήθηκε για όλα τα Προϊόντα που αγοράστηκαν από τον Αντιπρόσωπο από τη FAST, εξαιρουμένων του φόρου προστιθέμενης αξίας, των τελωνειακών δασμών, του τέλους ανακύκλωσης και άλλων παρόμοιων χρεώσεων και μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου ή οικονομικών πιστωτικών σημειωμάτων ή άλλων μορφών αποζημιώσεων. 

4.3.    Ο Αντιπρόσωπος πρέπει να αξιώσει την Πριμοδότηση κύκλου εργασιών γραπτώς από τη FAST το αργότερα έναν μήνα πριν από τη λήξη της Περιόδου αγοράς, για την οποία ο Αντιπρόσωπος αξιώνει την Πριμοδότηση κύκλου εργασιών. Ειδάλλως, το δικαίωμα στην Πριμοδότηση κύκλου εργασιών θα εκπνεύσει. Αν ο Αντιπρόσωπος αξιώνει την Πριμοδότηση κύκλου εργασιών σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα, η FAST θα εκδώσει οικονομικά πιστωτικά σημειώματα για τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί εντός του φάσματος των Πριμοδοτήσεων κύκλου εργασιών (δηλαδή πιστωτικά σημειώματα που δεν φορολογούνται και δεν επηρεάζουν ειδικά τον φόρο προστιθέμενης αξίας) και (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) θα συμψηφίσει την αξίωση για την Πριμοδότηση κύκλου εργασιών έναντι των δικών της αξιώσεων vis-à-vis του Αντιπροσώπου (ειδικά αξιώσεις για πληρωμή της τιμής αγοράς υπό Παραγγελίες σε εκκρεμότητα) και/ή θα αποστείλει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Αντιπροσώπου, τον οποίο πρέπει να κοινοποιήσει ο Αντιπρόσωπος στη FAST γραπτώς το αργότερο με τη γραπτή ειδοποίηση για την αξίωση της σχετικής Πριμοδότησης κύκλου εργασιών.

4.4.    Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενδέχεται να συμφωνήσουν στη Συμφωνία ότι η FAST θα παρέχει τέλος στον Αντιπρόσωπο για τη συμπερίληψη ορισμένου εμπορικού σήματος ή τμήματος Προϊόντος στη συλλογή των καταστημάτων του Αντιπροσώπου ή άλλων συμφωνηθέντων καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών καταστημάτων) (εφεξής «Τέλος έναρξης»). Η FAST θα παρέχει το Τέλος έναρξης με τη μορφή (i) ποσοστιαίας έκπτωσης επί της τιμής αγοράς για την πρώτη Παραγγελία σχετικά με αυτά τα Προϊόντα· ή (ii) ενός σταθερού ποσού. Το ποσό του Τέλους έναρξης θα πρέπει να συμφωνείται στη Συμφωνία. Η FAST θα αφαιρεί το Τέλος έναρξης από την τιμή αγοράς των αντίστοιχων Προϊόντων από την πρώτη Παραγγελία (ή αρκετές πρώτες Παραγγελίες) αυτών των Προϊόντων από τον Αντιπρόσωπο. Ο Αντιπρόσωπος πρέπει να προσφέρει τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται και για τα οποία το Τέλος έναρξης έχει παρασχεθεί σε όλα τα συμφωνηθέντα καταστήματα για τουλάχιστον ένα έτος από την παροχή του Τέλους έναρξης. Διαφορετικά, ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την αθέτηση αυτής της υποχρέωσης, να επιστρέψει το Τέλος έναρξης (ή να το καταβάλει εξολοκλήρου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση) στη FAST.
 
4.5.    Η FAST θα έχει επίσης το δικαίωμα να παρέχει στον Αντιπρόσωπο έκτακτες πριμοδοτήσεις κύκλου εργασιών, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση, («Έκτακτες πριμοδοτήσεις κύκλου εργασιών») που προκύπτουν από την τιμή αγοράς των Προϊόντων που αγοράστηκαν, το ποσό των οποίων ενδέχεται να διαφέρει ανά μεμονωμένο εμπορικό σήμα ή τμήμα Προϊόντος. Τα Συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι ο Αντιπρόσωπος δεν θα δικαιούται νόμιμα να λαμβάνει Έκτακτες πριμοδοτήσεις κύκλου εργασιών. Η χορήγηση Έκτακτων πριμοδοτήσεων κύκλου εργασιών θα είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της FAST, γενικά μετά το πέρας ενός ημερολογιακού τριμήνου, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά (αλλά όχι αποκλειστικά) την εκτέλεση από τον Αντιπρόσωπο των υποχρεώσεών του υπό τη Συμφωνία και τους GTC.  

5.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

5.1.    Το ποσό του ετήσιου προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ του Αντιπροσώπου συμφωνείται στη Συμφωνία (εφεξής «Προϋπολογισμός μάρκετινγκ»). Ο Προϋπολογισμός μάρκετινγκ θα πρέπει (i) να υπολογίζεται από το ποσό όλων των πωλήσεων των Προϊόντων που πραγματοποιούνται εντός της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ των Συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με τα τιμολόγια της FAST που εκδίδονται προς τον Αντιπρόσωπο μετά από την αφαίρεση των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη FAST προς τον Αντιπρόσωπο· ή (ii) να προσδιορίζεται από σταθερό ποσό. Τα Συμβαλλόμενα μέρη ενδέχεται να συμφωνήσουν σε διαφορετικούς Προϋπολογισμούς μάρκετινγκ για διαφορετικά εμπορικά σήματα ή τμήματα Προϊόντων.

5.2.    Τα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεισφέρουν στον Προϋπολογισμό μάρκετινγκ σύμφωνα με τα μερίδια που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία.

5.3.    Όλες οι δραστηριότητες μάρκετινγκ του Αντιπροσώπου, δηλαδή το φάσμα τους και το ποσό άντλησης από τον Προϋπολογισμό μάρκετινγκ, πρέπει να εγκριθούν εκ των προτέρων από τη FAST με βάση γραπτό αίτημα από τον Αντιπρόσωπο που έχει σταλεί (εκτός εάν η FAST ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.8 αυτών των GTC) στη διεύθυνση e-mail που ορίζεται στη Συμφωνία στη μορφή που απαιτείται από τη FAST, τουλάχιστον (14) ημέρες πριν από την έναρξη της σχετικής δραστηριότητας μάρκετινγκ.

5.4.    Η FAST θα αποζημιώνει τον Αντιπρόσωπο για τα τιμολογημένα κόστη για δραστηριότητες μάρκετινγκ, δηλαδή η χρήση του Προϋπολογισμού μάρκετινγκ θα επιτρέπεται μόνο εάν:

     5.4.1.    η FAST έχει εγκρίνει γραπτώς τη σχετική δραστηριότητα μάρκετινγκ του Αντιπροσώπου εκ των προτέρων·

     5.4.2.    η FAST έχει εγκρίνει τη δραστηριότητα μάρκετινγκ που έχει ήδη πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη λεπτομερούς περιγραφής της δραστηριότητας μάρκετινγκ και των μερών της και των σχετικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα μάρκετινγκ που πραγματοποιήθηκε· 

     5.4.3.    ο Αντιπρόσωπος έχει πληρώσει τα κόστη για την εν λόγω δραστηριότητα μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του μέρους του κόστους που φέρει σύμφωνα με το μερίδιο στον Προϋπολογισμό μάρκετινγκ όπως συμφωνήθηκε στη Συμφωνία· και

     5.4.4.    το τιμολόγιο συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν τα γεγονότα κατά τις Ρήτρες 5.4.1, 5.4.2 και 5.4.3 αυτών των GTC.

5.5.    Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη Συμφωνία, τα κόστη των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ του Αντιπροσώπου θα πρέπει να καταβάλλονται με βάση τιμολόγιο που εκδόθηκε από τον Αντιπρόσωπο και παραδόθηκε στη FAST εντός επτά (7) ημερών μετά το πέρας κάθε έτους για το οποίο έχει συμφωνηθεί ο Προϋπολογισμός μάρκετινγκ. Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, η FAST θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει μονομερώς κάθε αξίωση του Αντιπροσώπου για αποζημίωση κόστους δραστηριοτήτων μάρκετινγκ έναντι κάθε αξίωσης της FAST vis-à-vis του Αντιπροσώπου. Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του τιμολογίου από τον Αντιπρόσωπο, η FAST θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει το τιμολόγιο και να μην πληρώσει το σχετικό τιμολόγιο.

6.    ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

6.1.    Ειδοποίηση λύσης
Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λύσει τη Συμφωνία με ειδοποίηση και χωρίς καμία αιτιολογία, πάντα στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, παραδίδοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Μέρος έως τις 31 Οκτωβρίου του σχετικού ημερολογιακού έτους το αργότερο. Αν η γραπτή ειδοποίηση του Μέρους δεν παραδοθεί στο άλλο Μέρος έως τις 31 Οκτωβρίου του σχετικού ημερολογιακού έτους το αργότερο (αλλά παραδοθεί έως το τέλος του εν λόγω ημερολογιακού έτους), η ημερομηνία λύσης της Συμφωνίας θα αναβληθεί κατά τον αριθμό των ημερών που αντιστοιχούν στην καθυστέρηση παράδοσης της γραπτής ειδοποίησης.

6.2.    Καταγγελία
Σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης συμβατικής υποχρέωσης από κάποιο από τα Συμβαλλόμενα μέρη, το άλλο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ουσιώδης παράβαση συμβατικής υποχρέωσης σημαίνει, inter alia:

      6.2.1.    παράβαση των υποχρεώσεων του Αντιπροσώπου υπό τη Ρήτρα 2.2.1 αυτών των GTC (μέθοδος αγοράς των Προϊόντων)·

      6.2.2.   παράβαση των υποχρεώσεων του Αντιπροσώπου υπό τη Ρήτρα 2.2.2 αυτών των GTC (απαγόρευση ενεργών πωλήσεων των Προϊόντων στην επικράτεια ή σε πελάτες που δεσμεύονται για αποκλειστικό διανομέα ή διανομείς)·

      6.2.3.    παράβαση των υποχρεώσεων του Αντιπροσώπου υπό τη Ρήτρα 2.2.3 αυτών των GTC (απαγόρευση ενεργών ή παθητικών πωλήσεων σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς στην επικράτεια με εφαρμογή συστήματος επιλεκτικής διανομής)·

      6.2.4.    παράβαση των υποχρεώσεων του Αντιπροσώπου υπό τη Ρήτρα 2.2.5 αυτών των GTC (απαγόρευση ενεργών και παθητικών πωλήσεων σε τελικούς πελάτες από Αντιπρόσωπο που είναι χονδρέμπορος)·

      6.2.5.    αποτυχία επίτευξης του ελάχιστου όγκου αγοράς υπό τη Ρήτρα 4.1 των GTC·

      6.2.6.    καθυστέρηση του Αντιπροσώπου στην πληρωμή της τιμής αγοράς των Προϊόντων ή στην τιμή αποστολής για περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες κατά τη Ρήτρα 7.4 των GTC·

      6.2.7.    παράβαση των δεσμεύσεων και εγγυήσεων του Αντιπροσώπου κατά τη Ρήτρα 17 των GTC· 

      6.2.8.   παράβαση των δεσμεύσεων και εγγυήσεων του Αντιπροσώπου κατά τη Ρήτρα 18 των GTC· και

      6.2.9.    παράβαση της υποχρέωσης της FAST να παραδώσει τα Προϊόντα στον Αντιπρόσωπο.

      6.2.10.    παράβαση των υποχρεώσεων του Αντιπροσώπου υπό τις Ρήτρες 2.2.6 – 2.2.9 της Συμφωνίας.

6.3.    Αν η FAST δικαιούται να καταγγείλει τη Συμφωνία, θα πρέπει επίσης να δικαιούται να καταγγείλει όλες τις επιμέρους μη εκτελεσμένες συμφωνίες (αποδεκτές Παραγγελίες για Προϊόντα που δεν έχουν παραδοθεί ακόμα στον Αντιπρόσωπο) και δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι στον Αντιπρόσωπο για απτή ή μη ζημία που ο Αντιπρόσωπος ενδέχεται να υποστεί σε αυτό το πλαίσιο. 

6.4.    Η καταγγελία της Συμφωνίας από ένα Συμβαλλόμενο μέρος (και/ή η καταγγελία από τη FAST μερικής συμφωνίας κατά την προηγούμενη Ρήτρα 6.3 αυτών των GTC) θα ισχύσει vis-à-vis του άλλου Μέρους με την παράδοση γραπτής ειδοποίησης καταγγελίας στο άλλο Μέρος. 

7.    ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.1.    Ο Αντιπρόσωπος θα καταβάλει στη FAST την τιμή αγοράς για τα Προϊόντα που παραδόθηκαν υπό τη Συμφωνία και τους παρόντες GTC σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των Προϊόντων που παρατίθεται στο Χρονοδιάγραμμα 1 της Συμφωνίας (εφεξής «Τιμοκατάλογος») και την τιμή για την αποστολή των Προϊόντων υπό τη Συμφωνία, στο νόμισμα που συμφωνήθηκε στη Συμφωνία και με βάση τους όρους παράδοσης που συμφωνήθηκαν στη Συμφωνία. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και κανέναν φόρο πωλήσεων ή άλλον φόρο, δασμούς, τραπεζικές ή άλλες χρεώσεις που οφείλονται ή πρόκειται να οφείλονται αναφορικά με τη Συμφωνία και/ή μεμονωμένη Παραγγελία Προϊόντων, το λανσάρισμα των Προϊόντων στην αγορά, μια τραπεζική μεταφορά ή άλλο μέσο πληρωμής· όλα αυτά τα κόστη θα βαρύνουν τον Αντιπρόσωπο.  

7.2.    Η τιμή αγοράς και η τιμή αποστολής πρέπει να καταβάλλονται εντός της περιόδου που ορίστηκε στη Συμφωνία. Για αναγνώριση της πληρωμής, ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως μεταβλητό σύμβολο τον αριθμό του σχετικού τιμολογίου που εκδόθηκε από τη FAST. Το τιμολόγιο θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί την ημέρα κατά την οποία το τιμολογημένο ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της FAST. Όλα τα κόστη που σχετίζονται με την πληρωμή του τιμολογίου βαρύνουν τον Αντιπρόσωπο. Αν το τιμολόγιο λήγει Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία στην Τσεχία, θα οφείλεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

7.3.    Το Συμβαλλόμενο μέρος θα δικαιούται να συμψηφίσει οποιοδήποτε ποσό που οφείλει στο άλλο μέρος έναντι οποιασδήποτε νομισματικής υποχρέωσης του άλλου Μέρους που προκύπτει από τη Συμφωνία ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ των Μερών μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους. 

7.4.    Αν ο Αντιπρόσωπος αθετήσει την πληρωμή της τιμής αγοράς των Προϊόντων ή της τιμής αποστολής, η FAST θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Αντιπρόσωπο τόκο υπερημερίας στο ποσό του 0,05% του μη καταβληθέντος ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Ο τόκος υπερημερίας υπό αυτή την παράγραφο θα πρέπει να καταβάλλεται πάντα εντός 14 ημερών από την έκδοση τιμολογίου από τη FAST προς τον Αντιπρόσωπο. Αν η καθυστέρηση στην πληρωμή του οφειλόμενου ποσού από τον Αντιπρόσωπο υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, η FAST θα δικαιούται να (i) αναστείλει περαιτέρω παραδόσεις των Προϊόντων μέχρι την πλήρη καταβολή του οφειλόμενου ποσού· και/ή (ii) να καταγγείλει τη Συμφωνία.

7.5.    Αν η FAST στείλει στον Αντιπρόσωπο κατάσταση της εξισορρόπησης των αμοιβαίων υποχρεώσεων και αξιώσεων που έχουν προκύψει μεταξύ του Αντιπροσώπου και της FAST υπό τη Συμφωνία, ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει να παράσχει στη FAST γραπτή απάντηση σε αυτή την κατάσταση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της από τη FAST. Αν ο Αντιπρόσωπος δεν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την κατάσταση εντός της καθορισμένης περιόδου, η κατάσταση θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκε από τον Αντιπρόσωπο.

7.6.    Η τιμή αγοράς του Προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συσκευασία του Προϊόντος, τις ετικέτες του Προϊόντος σύμφωνα με τα επιχειρηματικά πρότυπα της FAST, όλα τα έξοδα της FAST για οδηγίες χρήσης του Προϊόντος, ετικέτες, μάρκετινγκ και παρουσίαση στο διαδίκτυο των Προϊόντων απευθείας από τη FAST (με την επιφύλαξη της δέσμευσης του Αντιπροσώπου για προώθηση που συμφωνήθηκε στη Ρήτρα 2.2.11 των GTC). 

7.7.    Οι τιμές αγοράς των Προϊόντων σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο στο Χρονοδιάγραμμα 1 της Συμφωνίας θα ισχύουν έως την έκδοση νέου Τιμοκαταλόγου από τη FAST. Η FAST θα στείλει στον Αντιπρόσωπο ειδοποίηση για την έκδοση νέου Τιμοκαταλόγου, καθώς και τον ίδιο τον νέο Τιμοκατάλογο, μέσω e-mail (ή με άλλον τρόπο σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.8 των GTC) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία ισχύος του νέου Τιμοκαταλόγου. Με την παράδοση του νέου Τιμοκαταλόγου στον Αντιπρόσωπο, αυτός ο νέος Τιμοκατάλογος θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο Τιμοκατάλογος που συμφωνεί με τη Ρήτρα 7.1 των GTC. Καμία μεταβολή στον Τιμοκατάλογο δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις δεσμευτικές Παραγγελίες του Αντιπροσώπου που έχουν σταλεί στη FAST σύμφωνα με τη Ρήτρα 10 αυτών των GTC πριν από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης από τη FAST σχετικά με την έκδοση του νέου Τιμοκαταλόγου.

7.8.    Αν, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας υπό την προηγούμενη Ρήτρα 7.7 των GTC, η τιμή αγοράς ορισμένων Προϊόντων μειωθεί στον Τιμοκατάλογο, ο Αντιπρόσωπος θα δικαιούται αποζημίωση με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αρχικής τιμής αγοράς και της νέας μειωμένης τιμής αγοράς αυτών των Προϊόντων (εφεξής «Αποζημίωση») υπό τους ακόλουθους όρους:

     7.8.1.    Τα Συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει στη Συμφωνία ότι ο Αντιπρόσωπος θα έχει δικαίωμα στην Αποζημίωση;·

     7.8.2.    Η Αποζημίωση ισχύει μόνο για τα Προϊόντα (i) που ο Αντιπρόσωπος έχει σε απόθεμα τη στιγμή της έκδοσης του νέου Τιμοκαταλόγου· (ii) της αποθήκης για την οποία ο Αντιπρόσωπος έχει ενημερώσει τη FAST σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.9 των GTC· και (iii) που παραδόθηκαν από τη FAST στον Αντιπρόσωπο λιγότερο από 180 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του νέου Τιμοκαταλόγου;·

     7.8.3.    Ο Αντιπρόσωπος πρέπει να αξιώσει την Αποζημίωση γραπτώς από τη FAST το αργότερο έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νέου Τιμοκαταλόγου, εδραιώνοντας αυτή την αξίωση, διαφορετικά η αξίωση για την Αποζημίωση θα λήξει· και;

     7.8.4.    Αν ο Αντιπρόσωπος αξιώνει την Αποζημίωση σύμφωνα με τη ρήτρα 7.8 των GTC, η FAST θα πρέπει, εντός του εύρους της Αποζημίωσης, να εκδώσει οικονομικά πιστωτικά σημειώματα για τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί (δηλαδή πιστωτικά σημειώματα που δεν φορολογούνται και δεν επηρεάζουν ειδικά τον φόρο προστιθέμενης αξίας) και (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) θα συμψηφίσει την αξίωση για την Αποζημίωση έναντι των δικών της αξιώσεων vis-à-vis του Αντιπροσώπου (ειδικά αξιώσεων για πληρωμή της τιμής αγοράς υπό Παραγγελίες σε εκκρεμότητα) και/ή θα αποστείλει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Αντιπροσώπου, τον οποίο πρέπει να κοινοποιήσει ο Αντιπρόσωπος στη FAST γραπτώς το αργότερο με τη γραπτή ειδοποίηση για την αξίωση της Αποζημίωσης.

7.9.    Ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να επιβεβαιώσει γραπτώς όλα τα πιστωτικά σημειώματα που εκδόθηκαν από τη FAST προς όφελός του. Κάθε πιστωτικό σημείωμα μπορεί να επιβεβαιωθεί με την αποστολή αντιγράφου του πιστωτικού σημειώματος στη FAST ή, στην περίπτωση μεγάλου αριθμού πιστωτικών σημειωμάτων, με την αποστολή καταλόγου με όλα τα πιστωτικά σημειώματα που έχει λάβει ο Αντιπρόσωπος από τη FAST για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

7.10.    Καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και για μια περίοδο τριών (3) ετών μετά τη λύση της, κάθε Μέρος πρέπει, με δικά του έξοδα, να διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη σε τέτοιο επίπεδο και υπό τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία (δηλαδή ασφάλεια επαγγελματικής αποζημίωσης από πλευράς του Αντιπροσώπου ή ασφάλεια ευθύνης για τα προϊόντα από πλευράς της FAST). Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος πρέπει, με αίτημα του άλλου Μέρους, να εμφανίζει αντίγραφα των σχετικών ασφαλιστικών πολιτικών και απόδειξη πληρωμής του σχετικού προνομίου.

7.11.    Ο Αντιπρόσωπος συμφωνεί να συμπεριλάβει τη FAST ως πρόσθετο ασφαλισμένο μέλος στις σχετικές ασφαλιστικές πολιτικές με αίτημα της FAST.

7.12.    Η FAST παρέχει τις εξής πριμοδοτήσεις στον Αντιπρόσωπο υπό τους όρους της Συμφωνίας και αυτών των GTC:

     7.12.1.    Πριμοδότηση κύκλου εργασιών (Ρήτρα 4.2 των GTC)·

     7.12.2.    Έκτακτη πριμοδότηση κύκλου εργασιών (Ρήτρα 4.5 των GTC)· και

     7.12.3.    συνεισφορά στον Προϋπολογισμό μάρκετινγκ (Ρήτρες 5.1 και 5.2 των GTC).

8.    ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1.    Η FAST θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει προπληρωμή πριν από την παράδοση των Προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει να πληρώσει την τιμή αγοράς των Προϊόντων και την τιμή αποστολής ή το απαιτούμενο μέρος των παραπάνω με βάση προτιμολόγιο που εκδίδεται από τη FAST με τη λήψη της δεσμευτικής Παραγγελίας από τον Αντιπρόσωπο. Κανονικό και τελικό τιμολόγιο θα εκδοθεί από τη FAST μετά την παροχή της προπληρωμής και θα πρέπει να παραδοθεί στον Αντιπρόσωπο μαζί με τα Προϊόντα. Αν ο Αντιπρόσωπος δεν πληρώσει την τιμή αγοράς και την τιμή αποστολής ή μέρος των παραπάνω σύμφωνα με το προτιμολόγιο, η FAST θα έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την παράδοση των προϊόντων ή να καταγγείλει την επιμέρους συμφωνία αγοράς.

8.2.    Η FAST θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον Αντιπρόσωπο, προκειμένου να καθορίσει την οικονομική κατάσταση και το ιστορικό πληρωμών του Αντιπροσώπου από διοικητικά όργανα, υπηρεσίες και άλλα άτομα ή οντότητες που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Η FAST θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκέντρωσε για να καθορίσει τους οικονομικούς όρους και τους όρους ασφαλείας υπό τους οποίους θα παραδώσει τα Προϊόντα στον Αντιπρόσωπο. Εάν η οικονομική κατάσταση του Αντιπροσώπου δεν είναι γνωστή στη FAST ή δεν είναι αποδεκτή, μπορεί να ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο ανά πάσα στιγμή να παρέχει στη FAST εύλογη ασφάλεια για την πληρωμή της τιμής αγοράς των Προϊόντων και την τιμή αποστολής. Η FAST μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει επίσης ασφάλεια για την πληρωμή πιθανών χρεώσεων από τρίτα μέρη στο πλαίσιο της παράδοσης των Προϊόντων.

8.3.    Κάθε δικλείδα ασφαλείας που απαιτεί η FAST για μεμονωμένες Παραγγελίες τη στιγμή εκτέλεσης της συμφωνίας θα συμφωνείται στη Συμφωνία. Κατά την περίοδο ισχύος και εφαρμογής της Συμφωνίας, η FAST μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον Αντιπρόσωπο να παρέχει ικανοποιητική ασφάλεια για την πληρωμή της τιμής αγοράς των Προϊόντων και της τιμής αποστολής σύμφωνα με τη σχετική Παραγγελία, ειδικά όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του Αντιπροσώπου, τους επιτευχθέντες όγκους των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν από τον Αντιπρόσωπο και τη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τους όρους της Συμφωνίας και των GTC.

8.4.    Εάν ο Αντιπρόσωπος αρνηθεί ή δεν συμμορφωθεί με οποιοδήποτε αίτημα της FAST για την παροχή δικλείδων ασφαλείας, η FAST έχει το δικαίωμα να αρνηθεί αποδοχή της Παραγγελίας, να διακόψει την επεξεργασία προηγούμενα αποδεκτών Παραγγελιών ή να αποσυρθεί από την επιμέρους συμφωνία αγοράς υπό την Παραγγελία.

8.5.    Αντί προπληρωμής, τα Συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν άλλη κατάλληλη μορφή ασφαλιστικής δικλείδας, όπως, ενδεικτικά, τραπεζικής εγγύησης ή εγγύησης από αξιόπιστο τρίτο μέρος. 

9.    ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

9.1.    Η κυριότητα των Προϊόντων περνάει στον Αντιπρόσωπο μετά την πλήρη καταβολή της τιμής αγοράς. Μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας, ο Αντιπρόσωπος θα έχει το δικαίωμα να πουλά τα Προϊόντα ως παραγγελιοδόχος.

9.2.    Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής ή βλάβης των Προϊόντων θα περνάει στον Αντιπρόσωπο με την παραλαβή των αγαθών από τον Αντιπρόσωπο σύμφωνα με τους όρους παράδοσης στη Συμφωνία.

10.    ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

10.1.    Η FAST θα παραδίδει τα Προϊόντα στον Αντιπρόσωπο με βάση μεμονωμένες επιμέρους συμφωνίες αγοράς μεταξύ της FAST και του Αντιπροσώπου με τη μορφή δεσμευτικών Παραγγελιών έπειτα από αποδοχή τους. Οι ελάχιστες ποσότητες για παραγγελία βάσει των επιμέρους τμημάτων Προϊόντων θα πρέπει να συμφωνούνται στη Συμφωνία.

10.2.    Τα προϊόντα της FAST θα πρέπει να παραδίδονται με βάση τις δεσμευτικές παραγγελίες του Αντιπροσώπου που παραδίδονται στη FAST (εφεξής «Παραγγελίες»), με βάση τους ακόλουθους κανόνες:

      10.2.1.    Ο Αντιπρόσωπος θα στέλνει Παραγγελία των Προϊόντων στη FAST σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά με τη μορφή e-mail, εκτός εάν η FAST καθορίζει κάτι άλλο σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.8 αυτών των GTC;·

      10.2.2.    Η Παραγγελία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον (i) τον τύπο και την ποσότητα των Προϊόντων που παραγγέλνονται σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας· (ii) τον κωδικό SAP των Προϊόντων· (iii) την τιμή αγοράς μονάδας των Προϊόντων· (iv) ταυτότητα του Αντιπροσώπου· (v) τον απαιτούμενο τόπο παράδοσης των Προϊόντων και την προτιμώμενη μέθοδο παράδοσης, ειδικά εάν διαφέρουν από τον τρόπο και τη μέθοδο που ορίζονται στη Συμφωνία· (vi) τη συνολική τιμή αγοράς των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν, με ένδειξη για το νόμισμα στο οποίο θα καταβληθεί· (vii) τη συνολική τιμή αποστολής των Προϊόντων, με ένδειξη για το νόμισμα στο οποίο θα καταβληθεί· (viii) την ημερομηνία παράδοσης· και (ix) πιστοποιήσεις σχετικά με φοροαπαλλαγές ή εξαιρέσεις από τελωνειακούς δασμούς για την παράδοση των Προϊόντων, εάν υπάρχουν;·

      10.2.3.    Η Παραγγελία των Προϊόντων από τον Αντιπρόσωπο θα γίνεται δεσμευτική με την αποδοχή της από τη FAST σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά σε μορφή e-mail ή με άλλον τρόπο σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.8 των GTC. Η FAST θα δέχεται μια Παραγγελία, θα δέχεται προσωρινά μια Παραγγελία με κράτηση ή θα απορρίπτει μια Παραγγελία που στάλθηκε από τον Αντιπρόσωπο εντός 48 ωρών από την παραλαβή της· εάν η FAST αποδεχτεί προσωρινά μια Παραγγελία με κράτηση, ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει να στείλει νέα Παραγγελία τροποποιημένη σύμφωνα με τις κρατήσεις της FAST και η διαδικασία υπό τη Ρήτρα 10.2 των GTC θα πρέπει να επαναληφθεί· και; 

      10.2.4.    Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οι Παραγγελίες, οι επιβεβαιώσεις τους και όλες οι σχετικές νομικές ενέργειες θα διέπονται πλήρως από τις προβλέψεις της Συμφωνίας και αυτών των GTC.
10.3.    Εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν ρητά διαφορετικά, ο Αντιπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος, σε σχέση με κάθε Παραγγελία των Προϊόντων, (i) να διασφαλίζει την ορθότητα της Παραγγελίας· (ii) να παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η FAST για να επεξεργαστεί την Παραγγελία και να εκτελέσει την υποχρέωση να επισημάνει ή να υποδείξει τα Προϊόντα, καθώς και να εκτελέσει άλλες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο εντός της Επικράτειας στην οποία θα παραδοθούν τα Προϊόντα· (iii) να διασφαλίζει ότι όλες οι απαραίτητες άδειες, τα δικαιώματα, οι συμμορφώσεις και τα πιστοποιητικά συγκεντρώνονται για το λανσάρισμα των αγαθών στην αγορά εντός της Επικράτειας, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από όλους τους αρμόδιους φορείς, τις αρχές και τα άτομα· και (iv) να καταβάλλει όλους τους τελωνειακούς δασμούς, τους φόρους και τις χρεώσεις σχετικά με την εισαγωγή των Προϊόντων στη χώρα, εντός της Επικράτειας στην οποία τα Προϊόντα πρόκειται να παραδοθούν, και την περαιτέρω μεταπώλησή τους σε αυτή τη χώρα.

10.4.    Η FAST δεν θα είναι υποχρεωμένη να δεχτεί την Παραγγελία. Εάν η FAST δεχτεί την Παραγγελία, θα πρέπει να παραδώσει τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν στον Αντιπρόσωπο σύμφωνα με την Παραγγελία, στον απαιτούμενο τόπο και στην απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τη FAST της παράδοσης των Προϊόντων, ο αντιπρόσωπος θα έχει δικαίωμα να επιβάλει συμβατική ποινή της τάξης του 0,05% της αξίας των αγαθών με την παράδοση που έχει καθυστερήσει η FAST για κάθε ημέρα της παράδοσης. Το δικαίωμα σε συμβατική ποινή σε περίπτωση καθυστέρησης της FAST θα προκύπτει μόνο εάν η FAST έχει επιβεβαιώσει γραπτώς τον τόπο και την ημερομηνία παράδοσης υπό την Παραγγελία.

10.5.    Η FAST αναλαμβάνει να στείλει στον Αντιπρόσωπο ειδοποίηση ότι τα Προϊόντα υπό την Παραγγελία είναι έτοιμα για αποστολή και να κρατά τον Αντιπρόσωπο ενήμερο σχετικά με την πρόοδο των παραδόσεων των Προϊόντων.

10.6.    Η FAST διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται την Παραγγελία μόνο μερικώς, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το κόστος αποστολής των Προϊόντων. Σε περίπτωση μερικής παράδοσης, το μέρος της Παραγγελίας που εκκρεμεί θα τακτοποιείται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των Μερών. Αν τα Συμβαλλόμενα μέρη δεν φτάσουν σε συμφωνία, το μέρος της Παραγγελίας που εκκρεμεί θα λήγει αυτόματα.

10.7.    Εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά εγγράφως, το σύνολο των παραδόσεων Προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων κατόπιν επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών) θα διεξάγεται στον τόπο/στους τόπους παράδοσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις στη Συμφωνία και τους παρόντες GTC. Αν είναι σχετικό με τους ισχύοντες συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις, ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να στείλει στη FAST επιβεβαίωση παραλαβής των αγαθών (Προϊόντων) στην αποθήκη και επιβεβαιωμένο δελτίο αποστολής CMR εντός 24 ωρών από την παραλαβή των Προϊόντων. Ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να πληρώσει όλα τα κόστη που θα προκύψουν σε αυτό το πλαίσιο και συμβατική ποινή 5% της τιμής των παραδοθέντων Προϊόντων σε περίπτωση αποτυχίας συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση.

10.8.    Η FAST διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιεσδήποτε Παραγγελίες ληφθούν εάν ο Αντιπρόσωπος καθυστερήσει οποιαδήποτε πληρωμή υπό τη Συμφωνία.

11.    ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

11.1.    Η FAST εγγυάται στον Αντιπρόσωπο ότι τα Προϊόντα που παραδίδονται υπό τη Συμφωνία και τους παρόντες GTC θα είναι καινούργια και χωρίς ελαττώματα στη σχεδίαση, το υλικό και την κατασκευή τους και ότι, με την παράδοση στον Αντιπρόσωπο, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Χρονοδιάγραμμα 1 της Συμφωνίας.

11.2.    Εμφανή ελαττώματα κατά την παράδοση

Ο Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει (άμεσα ή μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του) να επιθεωρεί τα Προϊόντα κατά τον χρόνο της παράδοσης, ελέγχοντας την ποσότητα των Προϊόντων και αναζητώντας εμφανείς ζημιές στη συσκευασία και πραγματοποιώντας τυχαίο έλεγχο της ποιότητας των Προϊόντων (λειτουργικότητα, δελτία τεχνικών στοιχείων, μέθοδος και ποιότητα συσκευασίας, ακρίβεια τιμών κλπ.). Εάν ο Αντιπρόσωπος ανακαλύψει ελαττώματα, είναι υποχρεωμένος να στείλει στη FAST γραπτή ειδοποίηση σχετικά με τα ελαττώματα (με τη μορφή e-mail ή αλλιώς σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.8 των GTC) εντός 24 ωρών από την παραλαβή των Προϊόντων, διαφορετικά η παράδοση θα θεωρηθεί απαλλαγμένη από ελαττώματα. Εάν εξακριβωθεί εμφανής ζημιά στη συσκευασία των Προϊόντων, η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή φωτογραφική τεκμηρίωση. Εάν ο Αντιπρόσωπος ισχυριστεί ότι υπήρχαν ελαττώματα κατά την παράδοση και η FAST αναγνωρίσει τα ελαττώματα, η επιλογή αξίωσης που προκύπτει από την ευθύνη για ελαττώματα θα αφορά αποκλειστικά την πλευρά της FAST, δηλαδή αποκατάσταση θα παρασχεθεί είτε μέσω (i) επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης των ελαττωματικών Προϊόντων· είτε (ii) με επιστροφή της τιμής αγοράς των ελαττωματικών Προϊόντων. Επιπλέον κόστη που θα προκύψουν σαν αποτέλεσμα αναγνωρισμένων ελαττωμάτων στα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αντικατάστασης των Προϊόντων, θα βαρύνουν τη FAST.

11.3.    Κρυμμένα ελαττώματα

Τυχόν κρυμμένα ελαττώματα των Προϊόντων και οι αξιώσεις που θα προκύψουν υπό την Εγγύηση πρέπει να επισημαίνονται από τον Αντιπρόσωπο σύμφωνα με τους Όρους της εγγύησης, που αποτελούν το Μέρος 3 των GTC. Η μέθοδος διευθέτησης αξιώσεων που προκύπτουν από την ευθύνη για κρυμμένα ελαττώματα στα Προϊόντα και υπό την Εγγύηση ορίζεται επίσης στο Μέρος 3 των GTC. 

11.4.    Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης μπορεί:

      11.4.1.    να οριστεί από τη FAST και θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον Αντιπρόσωπο·

      11.4.2.    να οριστεί από τον Αντιπρόσωπο έπειτα από ειδοποίηση και γραπτή έγκριση της FAST· ή

      11.4.3.    να είναι ο ίδιος ο Αντιπρόσωπος, εάν προβλέπεται από τη Συμφωνία.

11.5.    Εάν το Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης είναι τρίτο μέρος διορισμένο από τη FAST ή τον Αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη Ρήτρα 11.4 των GTC, οι Επιδιορθώσεις εντός της Εγγύησης θα πραγματοποιούνται από το σχετικό Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι Όροι της Εγγύησης και όλες οι άλλες λεπτομέρειες σχετικά με ελαττώματα στα Προϊόντα θα πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τους Όρους της Εγγύησης και τη συμφωνία για σέρβις που έχει συναφθεί μεταξύ της FAST και του σχετικού Εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης.

11.6.    Αν το Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης είναι ο Αντιπρόσωπος, οι Επιδιορθώσεις εντός της Εγγύησης θα πραγματοποιούνται από τον Αντιπρόσωπο. Οι Όροι της Εγγύησης και όλες οι άλλες λεπτομέρειες σχετικά με ελαττώματα στα Προϊόντα θα τακτοποιούνται σύμφωνα με τους Όρους της Εγγύησης. 

12.    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

12.1.    Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες υπό τη Συμφωνία και τους GTC θα πρέπει να αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά με τη μορφή e-mail στις διευθύνσεις που ορίζονται στη Συμφωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ανακοινώνεται από το αντίστοιχο Μέρος γραπτώς στο άλλο Μέρος ή με άλλον τρόπο σύμφωνα με τη Ρήτρα 2.2.8 των GTC. Όλες αυτές οι ειδοποιήσεις και οι λοιπές επικοινωνίες θα ισχύουν από την παράδοση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους GTC ή συμφωνείται ρητά στη Συμφωνία. Σε περίπτωση μη παράδοσης ειδοποίησης με υπαιτιότητα του παραλήπτη, κάθε ειδοποίηση θα θεωρείται ότι παραδόθηκε την εργάσιμη ημέρα μετά την αποστολή της.

13.    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

13.1.    Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλύπτονται από τον Αντιπρόσωπο σε κανένα τρίτο μέρος ή να χρησιμοποιούνται ενάντια στον σκοπό παροχής τους για τις ανάγκες του Αντιπροσώπου.

13.2.    Εκτός εάν έχει εγκριθεί διαφορετικά γραπτώς από τη FAST, οι Εμπιστευτικές πληροφορίες: (i) πρέπει να θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές από τον Αντιπρόσωπο και άλλα Υπεύθυνα άτομα και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης της Συμφωνίας· (ii) πρέπει να προστατεύονται με επαγγελματική φροντίδα, ώστε να εμποδίζεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση, διανομή ή αποκάλυψη των Εμπιστευτικών πληροφοριών· (iii) δεν πρέπει να αναπαράγονται ή να αντιγράφονται συνολικά ή εν μέρει, εκτός εάν είναι απαραίτητο για τη χρήση που επιτρέπεται στους παρόντες GTC ή στη Συμφωνία· και (iv) πρέπει να επιστρέφονται από τον Αντιπρόσωπο, μαζί με αντίγραφά τους, στη FAST ή να καταστρέφονται όταν δεν χρειάζονται πια ή την ημερομηνία λήξης της Συμφωνίας (όποιο έρθει πρώτο).

13.3.    Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, ο Αντιπρόσωπος μπορεί να μοιραστεί τη Συμφωνία και τους GTC με άλλα Υπεύθυνα άτομα εάν δεσμεύονται από συμβατικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις εχεμύθειας τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό που ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται υπό τους παρόντες GTC.

13.4.    Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για κανένα μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών:

     13.4.1.    που ήταν γνωστό στον Αντιπρόσωπο πριν από την εκτέλεση της Συμφωνίας και που ο Αντιπρόσωπος δεν ήταν υποχρεωμένος να κρατήσει απόρρητο·

     13.4.2.    η παροχή του οποίου απαιτείται από τον νόμο ή από δημόσια αρχή ή από άλλη αρχή με αρμοδιότητες στις οποίες υπόκειται καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ανεξαρτήτως εάν η απαίτηση είναι νομικά εφαρμόσιμη, αρκεί η παροχή να γίνει, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τον νόμο, μετά από συνεννόηση με τη FAST και αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες απαιτήσεις της FAST αναφορικά με τον συγχρονισμό, το περιεχόμενο και τη μέθοδο της παροχής·

     13.4.3.    που είναι γενικά διαθέσιμο στο κοινό ή γνωστό στον τομέα, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό προέκυψε ως αποτέλεσμα παράβασης των GTC ή της Συμφωνίας από τον Αντιπρόσωπο· ή

     13.4.4.    που έχει πλήρως και ανεξάρτητα αναπτυχθεί από τον Αντιπρόσωπο. 

13.5.    Και τα δύο Μέρη αναγνωρίζουν ότι όλες οι εφευρέσεις, οι ανακαλύψεις, οι τεχνικές λύσεις, οι αναπτύξεις και οι βελτιώσεις που περιέχονται στα Προϊόντα (εφεξής «Εφευρέσεις»), είτε οι Εφευρέσεις αυτές κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είτε όχι, και όλα τα copyright, τα δικαιώματα λογισμικού και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τις Εφευρέσεις είναι και θα παραμένουν μοναδική, αποκλειστική και εξαιρετικά πολύτιμη ιδιοκτησία της FAST και/ή άλλων Εξουσιοδοτημένων ατόμων. 

13.6.    Ο Αντιπρόσωπος αναγνωρίζει την εμπιστευτική και ιδιοκτησιακή φύση των Εφευρέσεων και συμφωνεί:

     13.6.1.    να μην διαθέτει τις Εφευρέσεις σε τρίτα μέρη ή να τις χρησιμοποιεί για τους δικούς του σκοπούς ή για τους σκοπούς άλλου τρίτου μέρους·

     13.6.2.    να προστατεύει αποτελεσματικά τις Εφευρέσεις από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος· και

     13.6.3.    να μην αποσυναρμολογεί, αντιστρέφει μηχανικά ή αναπαράγει οποιαδήποτε από τις Εφευρέσεις, ούτε να επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να αποσυναρμολογεί, να αντιστρέφει μηχανικά ή να αναπαράγει οποιαδήποτε από τις Εφευρέσεις, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της FAST.

13.7.    Όλα τα έγγραφα, τα αντικείμενα και οι πληροφορίες που έχουν παραδοθεί στον Αντιπρόσωπο ή που έχουν με άλλον τρόπο περάσει στην κατοχή του Αντιπροσώπου θα παραμένουν ιδιοκτησία της FAST και ο Αντιπρόσωπος θα είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει αυτά τα έγγραφα, τα αντικείμενα και τις πληροφορίες αμέσως με αίτημα της FAST. Ο Αντιπρόσωπος δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει αντίγραφα (σε οποιαδήποτε μορφή) αυτών των εγγράφων, των αντικειμένων και των πληροφοριών, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την εκτέλεση της Συμφωνίας.

14.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ FAST

14.1.    Για το διάστημα ισχύος της Συμφωνίας και σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας και των GTC, η FAST εκχωρεί στον Αντιπρόσωπο μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στην ακριβή μορφή που παρέχεται από τη FAST στον Αντιπρόσωπο στην Επικράτεια, μόνο για τον σκοπό της επισήμανσης, προώθησης, διανομής και πώλησης των Προϊόντων στους πελάτες. Αυτή η χρήση πρέπει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις οδηγίες της FAST. 

14.2.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται και συμφωνεί ότι η FAST είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της FAST. Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να μην επιτρέψει καμία συμπεριφορά που θα θέσει σε κίνδυνο ή που άμεσα ή έμμεσα θα παρέμβει στην εγκυρότητα των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της FAST ή οποιουδήποτε δικαιώματος χρήσης, ιδιοκτησίας ή καταγραφής των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της FAST.

14.3.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να ενημερώνει αμέσως τη FAST για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της FAST από τρίτο μέρος και, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να συνδράμει τη FAST σε όλα τα βήματα που θα χρειαστεί να ακολουθήσει για να επιλύσει διαφορές που ενδεχομένως να προκύψουν από μια τέτοια παραβίαση.

14.4.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να μην τοποθετεί στα Προϊόντα σημάδια ή ετικέτες άλλες από τις αισθητικά κατάλληλες ετικέτες με υπόδειξη που ταυτοποιεί τον Αντιπρόσωπο. Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται επίσης να μην τοποθετεί το εμπορικό σήμα ή οποιαδήποτε άλλη υπόδειξη, λογότυπο ή εμπορική επωνυμία της FAST σε προϊόντα άλλα από τα Προϊόντα της.  

14.5.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να μην εγγράψει ή να μην ολοκληρώσει την εγγραφή εμπορικών σημάτων, άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων υποδείξεων ή άλλων ονομασιών ή υποδείξεων που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση με τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της FAST ή με άλλη υπόδειξη που χρησιμοποιείται από τη FAST για τη διάρκεια της Συμφωνίας και μετά τη λύση της.

14.6.    Ο Αντιπρόσωπος δεν μπορεί να μεταβιβάσει άδεια για κανένα από τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της FAST σε τρίτα μέρη χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της FAST.

14.7.    Το δικαίωμα του Αντιπρόσωπου να χρησιμοποιεί τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της FAST θα λήξει με τη λύση της Συμφωνίας. 

15.    ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

15.1.    Βάσει της Ρήτρας 15 αυτών των GTC, τα εξής άτομα ή οντότητες θα θεωρούνται «Εξουσιοδοτημένα άτομα»: (α) η FAST· (β) οι συνεργάτες της FAST· (γ) οι προμηθευτές της FAST και οι συνεργάτες τους· (δ) μέλη φορέων διακυβέρνησης και επιτήρησης, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι, σύμβουλοι και άλλα άτομα σε παρόμοιες θέσεις που έχουν συμβατική σχέση με άτομα στις υποπαραγράφους (α) έως (γ) της Ρήτρας 15.1 των GTC.

15.2.    Βάσει της Ρήτρας 15 αυτών των GTC, τα εξής άτομα ή οντότητες θα θεωρούνται «Υπεύθυνα άτομα»: (α) ο Αντιπρόσωπος· (β) οι συνεργάτες του Αντιπροσώπου· (γ) άλλοι αντιπρόσωποι αυτών των ατόμων και οι συνεργάτες τους· (δ) μέλη φορέων διακυβέρνησης και επιτήρησης, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι, σύμβουλοι και άλλα άτομα σε παρόμοιες θέσεις που έχουν συμβατική σχέση με άτομα στις υποπαραγράφους (α) έως (γ) της Ρήτρας 15.2 των GTC.

15.3.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να αποζημιώσει οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο άτομο για τυχόν απτή ή μη ζημία που σχετίζεται με αξιώσεις, απώλειες, ζημία, ευθύνες, κρίσεις, πρόστιμα, κόστη και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων ευλόγων τελών και δαπανών για νομική εκπροσώπηση) που παρέχονται, εκχωρούνται, ασκούνται ή με άλλον τρόπο προκύπτουν σε σχέση με (i) παραβίαση της εγγύησης του Αντιπροσώπου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται στη Συμφωνία ή στους παρόντες GTC ή έχει γίνει αναφορικά με τη Συμφωνία· (ii) κάθε ενέργεια ή παράλειψη που αντιτίθεται στη Συμφωνία ή στους παρόντες GTC από οποιοδήποτε Υπεύθυνο άτομο· (iii) παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα Προϊόντα από οποιοδήποτε Υπεύθυνο άτομο· (iv) αποτυχία οποιουδήποτε Υπεύθυνου ατόμου να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νομικούς ή άλλους κανονισμούς.

16.    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

16.1.    Σε καμία περίπτωση η FAST δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι στον Αντιπρόσωπο για καμία έκτακτη, συμπτωματική, επακόλουθη, παραδειγματική, τιμωρητική ή άλλη έμμεση βλάβη/ζημία (συμπεριλαμβανομένων απολεσθέντων κερδών ή εσόδων, κόστους διακοπής ή καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, εκπτώσεων και άλλων πληρωμών προς τρίτα μέρη), ακόμα και αν η FAST έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιας βλάβης/ζημίας.

16.2.    Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη της FAST για κάθε απτή ή μη ζημία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική τιμή αγοράς όλων των Προϊόντων που παραδόθηκαν στον Αντιπρόσωπο υπό τη Συμφωνία τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, εκτός εάν η βλάβη προκλήθηκε εσκεμμένα ή λόγω βαριάς αμέλειας.

17.    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

17.1.    Υπογράφοντας τη Συμφωνία, ο Αντιπρόσωπος επιβεβαιώνει και εγγυάται στη FAST ότι:

   (a)    ο Αντιπρόσωπος είναι ανεξάρτητη, κατάλληλα οργανωμένη και νομίμως συσταθείσα νόμιμη οντότητα που υφίσταται υπό την εφαρμοζόμενη νομοθεσία εκεί όπου έχει την έδρα του;·
   (b)    ο Αντιπρόσωπος έχει πλήρη αρμοδιότητα να εκτελέσει τη Συμφωνία και τις υποχρεώσεις του υπό τη Συμφωνία και τους GTC;·
   (c)    ο Αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτήσει τον εκπρόσωπό του να υπογράψει τη Συμφωνία και, από την ημερομηνία της εκτέλεσής της, οι προβλέψεις της Συμφωνίας και των GTC θα είναι νομικά δεσμευτικές για τον Αντιπρόσωπο;·
   (d)    θα εκτελέσει τη Συμφωνία και τις υποχρεώσεις υπό τη Συμφωνία και τους GTC:·
          i)    δεν αντιβαίνει την εμπορική ή παρόμοια άδεια ή την ιδρυτική πράξη της;·
          ii)    δεν θα παραβαίνει τους ισχύοντες νόμους ή άλλους νομικούς κανονισμούς ή οποιαδήποτε δημόσια άδεια ή απόφαση· και;
          iii)    δεν θα παραβιάσει ή θα προκαλέσει τη μη εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας της οποίας ο Αντιπρόσωπος είναι μέλος ή που σχετίζεται με τον Αντιπρόσωπο;·
   (e)    δεν εκκρεμούν διαδικασίες ένδικες, διαιτησίας ή διοικητικές ή άλλες παρόμοιες ή, στο μέτρο που μπορεί να γνωρίζει ο Αντιπρόσωπος, δεν απειλούν τον Αντιπρόσωπο, γεγονός που θα επηρέαζε την ικανότητά του να εκτελεί τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία ή ορίζονται στους GTC·; και
   (f)    ο Αντιπρόσωπος έχει την κατάλληλη εμπειρία, το προσωπικό, τις υποδομές και τους πόρους να εκτελέσει κανονικά τις υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν στη Συμφωνία και ορίζονται στους GTC. 

17.2.    Οι δηλώσεις και εγγυήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη Ρήτρα 17.1 ισχύουν από την ημερομηνία εκτέλεσης της Συμφωνίας και θα διατηρούν την ισχύ τους σε όλη την περίοδο ισχύος της Συμφωνίας. Εάν δηλώσεις και εγγυήσεις του Αντιπροσώπου στη Ρήτρα 17 των GTC αποδειχθούν ή γίνουν ανακριβείς, παραπλανητικές ή ψευδείς σε ουσιαστικό βαθμό κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας, αυτό θα συνιστά ουσιώδη παράβαση της Συμφωνίας από την πλευρά του Αντιπροσώπου.

18.    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ FAST

18.1.    Υπογράφοντας τη Συμφωνία, η FAST επιβεβαιώνει και εγγυάται στον Αντιπρόσωπο ότι:

   (a)    η FAST είναι ανεξάρτητη, κατάλληλα οργανωμένη και νομίμως συσταθείσα νόμιμη οντότητα που υφίσταται υπό τη νομοθεσία της Τσεχίας·;
   (b)    η FAST έχει πλήρη αρμοδιότητα να εκτελέσει τη Συμφωνία και τις υποχρεώσεις της υπό τη Συμφωνία και τους GTC·;
   (c)    η FAST έχει εξουσιοδοτήσει τον εκπρόσωπό της να υπογράψει τη Συμφωνία και, από την ημερομηνία της εκτέλεσής της, οι προβλέψεις της Συμφωνίας και των GTC θα είναι νομικά δεσμευτικές για εκείνη·;
   (d)    θα εκτελέσει τη Συμφωνία και τις υποχρεώσεις υπό τη Συμφωνία και τους GTC·:
          i)    δεν αντιβαίνει την εμπορική ή παρόμοια άδεια ή την ιδρυτική πράξη της·;
          ii)    δεν θα παραβαίνει τους ισχύοντες νόμους ή άλλους νομικούς κανονισμούς ή οποιαδήποτε δημόσια άδεια ή απόφαση· και;
          iii)    δεν θα παραβιάσει ή θα προκαλέσει τη μη εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας της οποίας η FAST είναι μέλος ή που σχετίζεται με τη FAST·;
   (e)    δεν εκκρεμούν διαδικασίες ένδικες, διαιτησίας ή διοικητικές ή άλλες παρόμοιες ή, στο μέτρο που μπορεί να γνωρίζει η FAST, δεν απειλούν τη FAST, γεγονός που θα επηρέαζε την ικανότητά της να εκτελεί τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία ή ορίζονται στους GTC·; και
   (f)    η FAST έχει την κατάλληλη εμπειρία, το προσωπικό, τις υποδομές και τους πόρους να εκτελέσει κανονικά τις υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν στη Συμφωνία και ορίζονται στους GTC. 
18.2.    Οι δηλώσεις και εγγυήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη Ρήτρα 18.1 ισχύουν από την ημερομηνία εκτέλεσης της Συμφωνίας και θα διατηρούν την ισχύ τους σε όλη την περίοδο ισχύος της Συμφωνίας. Εάν δηλώσεις και εγγυήσεις της FAST στη Ρήτρα 18 των GTC αποδειχθούν ή γίνουν ανακριβείς, παραπλανητικές ή ψευδείς σε ουσιαστικό βαθμό κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας, αυτό θα συνιστά ουσιώδη παράβαση της Συμφωνίας από την πλευρά της FAST.

19.    ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

19.1.    Κανένα από τα Συμβαλλόμενα μέρη δεν θα φέρει ευθύνη για την αποτυχία εκτέλεσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών του εάν αποδειχθεί ότι αυτή η αποτυχία προκλήθηκε από εμπόδιο που δεν εξαρτιόταν από τη θέλησή του και αναφορικά με το οποίο δεν ήταν δυνατόν να αναμένεται εύλογα ότι το σχετικό Μέρος θα μπορούσε να το προβλέψει την περίοδο εκτέλεσης της Συμφωνίας ή θα μπορούσε να αποτρέψει ή να υπερβεί το εν λόγω εμπόδιο ή τις επιπτώσεις του. Τέτοια εμπόδια μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, φυσικά φαινόμενα, εκρήξεις, πυρκαγιές, βανδαλισμούς, εξεγέρσεις, αναταραχές, σαμποτάζ, αποκλεισμούς, εμπάργκο, επιδημίες, ενέργειες ή παραλείψεις κυβερνητικών αρχών, απεργίες, ανταπεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες και άλλα γεγονότα ή αιτίες όπως τα παραπάνω.

19.2.    Όπου η αποτυχία εκτέλεσης μιας υποχρέωσης υπό τη Συμφωνία ή τους παρόντες GTC οφείλεται σε τρίτο μέρος, στο οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση συνολικά ή εν μέρει της συμβατικής υποχρέωσης από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη, η ευθύνη του αντίστοιχου Μέρους θα εξαιρείται μόνο εάν (α) το σχετικό Μέρος δεν φέρει ευθύνη υπό την προηγούμενη παράγραφο· και (β) το άτομο στο οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση της υποχρέωσης από το σχετικό Μέρος δεν έφερε ευθύνη εάν ίσχυαν για αυτό οι προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου. 

19.3.    Η εξαίρεση ευθύνης υπό τη Ρήτρα 19 των GTC θα ισχύει για την περίοδο που θα διαρκέσει το εκάστοτε εμπόδιο.

19.4.    Το Μέρος που απέτυχε να εκτελέσει τη σχετική υποχρέωση πρέπει να ενημερώσει το άλλο Μέρος για το εμπόδιο και τις επιπτώσεις του στην ικανότητα εκτέλεσης της υποχρέωσης. Εάν το άλλο Μέρος δεν λάβει ειδοποίηση εντός ευλόγου χρονικού ορίου μετά το σημείο στο οποίο το Μέρος που απέτυχε να εκτελέσει την υποχρέωση έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να έχει λάβει γνώση του εμποδίου, το τελευταίο Μέρος θα φέρει ευθύνη για τη βλάβη που προκλήθηκε. 

19.5.    Αν εμπόδιο του είδους διαρκέσει περισσότερες από 30 ημέρες, τα Συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να διαπραγματευτούν σχετικά με την τροποποίηση της Συμφωνίας (ενώ τα Μέρη δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν στην εκτέλεση της Συμφωνίας για αυτό το χρονικό διάστημα). Αν τα Μέρη δεν συμφωνήσουν για την τροποποίηση της Συμφωνίας εντός 30 ημερών από τη γραπτή πρόσκληση του ενός Μέρους προς το άλλο για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την τροποποίηση της Συμφωνίας, κάθε Μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία.

20.    ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20.1.    Καθένα από τα Μέρη δεσμεύεται να μην προσελκύσει, προσλάβει ή απασχολήσει υπαλλήλους του άλλου Μέρους που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες του άλλου Μέρους σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία κατά την περίοδο που οι εν λόγω υπάλληλοι απασχολούνται από το άλλο Μέρος και για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εν λόγω υπαλλήλου από το άλλο Μέρος. Κάθε Μέρος αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε ουσιώδης παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που ορίζονται στη Ρήτρα 20 των GTC ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεση και ανεπανόρθωτη βλάβη του άλλου Μέρους. 

20.2.    Η πρόσληψη ή απασχόληση ως αποτέλεσμα μη στοχευμένης δημόσιας αναγγελίας ή παραδοτέων επαγγελματικού γραφείου ευρέσεως εργασίας (που αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε Μέρος και χωρίς το γραφείο να στοχεύσει οποιοδήποτε από αυτά τα άτομα με αίτημα ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε Μέρους) δεν θα αποτελεί παράβαση της Ρήτρας 20.1 των GTC.

21.    ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

21.1.    Αποτυχία άσκησης, καθυστέρηση στην άσκηση ή μερική άσκηση του δικαιώματος οποιουδήποτε Μέρους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας ή των GTC δεν αποτελεί άρση αυτού του δικαιώματος.

21.2.    Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, τα Συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ρητά ότι (i) είναι επιχειρηματίες· (ii) εκτελούν τη Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των GTC) εντός του φάσματος της επιχείρησής τους· και (iii) κανένα Μέρος δεν είναι ασθενέστερο. Συνεπώς, οι προβλέψεις της Ενότητας 1793 του Αστικού Κώδικα (laesio enormis), της Ενότητας 1796 του Αστικού Κώδικα (τοκογλυφία) ή άλλες προβλέψεις του Αστικού Κώδικα που προστατεύουν τον καταναλωτή ή το ασθενέστερο συμβαλλόμενο μέρος δεν ισχύουν.

21.3.    Τα Μέρη είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι και επιχειρούν για ίδιο λογαριασμό και με ίδιο κίνδυνο. Κανένα Μέρος δεν έχει αρμοδιότητα να δημιουργεί υποχρεώσεις ή να κάνει δηλώσεις εκ μέρους του άλλου Μέρους, ούτε θα πρέπει να αναλαμβάνει δράση που θα έδινε την εντύπωση ότι έχει τέτοια αρμοδιότητα.

21.4.    Η εφαρμογή των ακόλουθων προβλέψεων του Αστικού Κώδικα στη Συμφωνία και τους GTC θα εξαιρείται: Ενότητα 557 (the contra proferentem rule), Ενότητα 1799 και Ενότητα 1800 (ρήτρες σε συμβάσεις προσχώρησης) και Ενότητα 1805 (2) (απαγόρευση ultra duplum).

21.5.    Τα Συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή συμβατικής ποινής υπό τη Συμφωνία και/ή τους παρόντες GTC δεν θα εξαιρεί το δικαίωμα σε ζημίες στο ποσό στο οποίο οι ζημίες υπερβαίνουν τη συμβατική ποινή.

21.6.    Κανένα Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη Συμφωνία ή οποιοδήποτε δικαίωμα και υποχρέωση υπό τη Συμφωνία χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους και οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους θα θεωρηθεί άκυρη και αναποτελεσματική· ωστόσο, η FAST μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις της υπό τη Συμφωνία (i) σε οποιονδήποτε από τους συνεργάτες της ή στον νόμιμο διάδοχό της· και/ή (ii) στην περίπτωση νομισματικής αξίωσης έναντι του Αντιπροσώπου προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η Συμφωνία και οι παρόντες GTC θα είναι δεσμευτικά για τους αντίστοιχους διαδόχους και πληρεξούσιους των Μερών.

21.7.    Τα Συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι ο Αντιπρόσωπος δεν θα πρέπει, ο ίδιος ή μέσω τρίτου μέρους, να διεξάγει τις λεγόμενες συγκριτικές διαφημιστικές καμπάνιες στις οποίες θα γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά σε προϊόντα της FAST. 
Μέρος 2 των GTC

22.    ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

22.1.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να ενημερώνει τους τελικούς πελάτες ανάλογα όσον αφορά την Περίοδο εγγύησης και τη διαδικασία υποβολής αξιώσεων σχετικά με τα Προϊόντα και να παρέχει στους τελικούς πελάτες κατάλογο με τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης.

     22.1.1.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να αποδέχεται μέσω του δικτύου Εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης όλα τα Προϊόντα που καλύπτονται από την Εγγύηση από τους τελικούς πελάτες ή τη FAST για Επιδιόρθωση εντός της εγγύησης. Ο Αντιπρόσωπος θα διασφαλίζει ότι τα Προϊόντα εντός της εγγύησης που μπορούν να επιδιορθωθούν από το Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης επιδιορθώνονται με τον τρόπο που καθορίζεται στους παρόντες όρους εγγύησης, που αποτελούν μέρος των GTC (εφεξής «Όροι εγγύησης»).

     22.1.2.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να παρέχει όλες τις Επιδιορθώσεις εντός της εγγύησης των Προϊόντων που καλύπτονται από την εγγύηση αποκλειστικά μέσω των Εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης. Η FAST θα δικαιούται να καθορίζει τα Προϊόντα που θα αντικαθίστανται, σε περίπτωση ελαττώματος που καλύπτεται από την εγγύηση, αντί να επιδιορθωθούν εντός της εγγύησης.

     22.1.3.    Τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης θα είναι εξουσιοδοτημένα μόνο να εκτελούν Επιδιορθώσεις εντός της εγγύησης υπό τους παρόντες Όρους εγγύησης αναφορικά με τα Προϊόντα. Οι Επιδιορθώσεις εντός της εγγύησης μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό των Εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης. Διαφορετικά, η FAST δεν θα είναι υπεύθυνη για καμία ζημιά ή άλλη αξίωση που μπορεί να προκύψει από υπευθυνότητα για ελαττώματα ή υπό την Εγγύηση από τον Αντιπρόσωπο.

     22.1.4.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να ενημερώσει τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης όσον αφορά τους σχετικούς όρους εγγύησης για τα Προϊόντα. Ο Αντιπρόσωπος θα είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει ότι, όταν ένα ελάττωμα στο Προϊόν επισημανθεί και προκύψει αξίωση υπό την Εγγύηση, έγγραφα σχετικά με την αγορά του συναφούς Προϊόντος (απόδειξη αγοράς, συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, άλλα έγγραφα σχετικά με την απόκτηση, τιμολόγιο κ.λπ.) θα υποβληθούν μαζί με το Προϊόν που καλύπτεται από την Εγγύηση.

     22.1.5.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι Επιδιορθώσεις που καλύπτονται από την εγγύηση πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με τους τεχνικούς και άλλους εφαρμοστέους και αποτελεσματικούς νομικούς κανονισμούς και εντός των χρονικών ορίων που συμφωνούνται πιο κάτω στη Ρήτρα 22.2 αυτών των Όρων Εγγύησης.

     22.1.6.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να αποδέχεται αξιώσεις εξαιτίας ελαττωμάτων από Μεμονωμένα Καταστήματα μέσω του δικτύου των Εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης πριν από την πώληση των Προϊόντων στους τελικούς πελάτες. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα Προϊόντα θα επιθεωρούνται και, αν είναι απαραίτητο, θα πραγματοποιείται Επιδιόρθωση πριν από την έναρξη της περιόδου εγγύησης.

     22.1.7.    Ο Αντιπρόσωπος θα έχει το δικαίωμα να παρέχει Επιδιόρθωση εκτός της εγγύησης που το Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιήσει χωρίς περιορισμό, διατηρώντας παράλληλα την καλή φήμη της FAST και των Προϊόντων.

     22.1.8.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να στέλνει στη FAST τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με Επιδιορθώσεις των Προϊόντων εντός της εγγύησης και πριν από την ένραξη της περιόδου εγγύησης σε μορφή που ορίζεται από τη FAST.

     22.1.9.    Για την προστασία της καλής φήμης της FAST και των Προϊόντων, ο Αντιπρόσωπος θα υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως τη FAST εγγράφως για τυχόν αυξημένη παρουσία ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε Προϊόν. Αυξημένη παρουσία ελαττωμάτων σημαίνει την εμφάνιση ελαττωμάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του έξι τοις εκατό (6%) της συνολικής ποσότητας δεδομένου Προϊόντος.

22.2.    Χρονικό όριο για τακτοποίηση αξιώσεων υπό την Εγγύηση

   22.2.1.    Ο Αντιπρόσωπος θα διασφαλίζει ότι οι Επιδιορθώσεις εντός της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών επιδιορθωμένων Προϊόντων, πραγματοποιούνται εντός των ακόλουθων χρονικών ορίων:
   (a)    δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος που καλύπτεται από την εγγύηση από τον τελικό πελάτη, εκτός εάν ο τελικός πελάτης συμφωνήσει γραπτώς με μεγαλύτερη περίοδο για τακτοποίηση της αξίωσης υπό την Εγγύηση·;
   (b)    τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος που καλύπτεται από την Εγγύηση από άλλον αντιπρόσωπο των Προϊόντων στην Επικράτεια·; ή
   (c)    εντός συντομότερης περιόδου από αυτήν που ορίζεται πιο πάνω, εάν προβλέπεται από δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς. 

   22.2.2.    Ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει να επιστρέψει το Προϊόν χωρίς να επιφέρει Επιδιόρθωση εντός της εγγύησης εάν ο Αντιπρόσωπος ή το Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης καθορίσουν, προτού αναλάβουν το Προϊόν για Επιδιόρθωση εντός της εγγύησης ή κατά την Επιδιόρθωση εντός της εγγύησης, ότι το Προϊόν ή το ελάττωμά του δεν είναι επιλέξιμα για Επιδιόρθωση εντός της εγγύησης (δηλαδή δεν καλύπτεται από την Εγγύηση). Το Προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στον τελικό πελάτη ή σε άλλον αντιπρόσωπο των Προϊόντων στην Επικράτεια εντός των χρονικών ορίων για επεξεργασία της Επιδιόρθωσης εντός της εγγύησης σύμφωνα με τη Ρήτρα 22.2.1 των Όρων Εγγύησης μαζί με γραπτή αιτιολόγηση του γιατί το Προϊόν δεν καλύπτεται από την Εγγύηση.

   22.2.3.    Αν ο Αντιπρόσωπος ή το Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης διαβεβαιώσει, κατά την πραγματοποίηση μιας Επιδιόρθωσης εντός της εγγύησης, ότι παρόλο που το Προϊόν καλύπτεται από την Εγγύηση, το ελάττωμα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, δεσμεύεται να ενημερώσει τον τελικό καταναλωτή ή τον άλλον αντιπρόσωπο σχετικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

   22.2.4.    Εάν το Προϊόν παραληφθεί για Επιδιόρθωση εντός εγγύησης απευθείας από τον τελικό πελάτη, ο Αντιπρόσωπος πρέπει να εκδώσει επιβεβαίωση – «Φόρμα παραπόνων» – που πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:
   (a)    την ημερομηνία υποβολής της αξίωσης από τον τελικό πελάτη υπό την Εγγύηση·;
   (b)    το περιεχόμενο της αξίωσης (περιγραφή του ελαττώματος)·; και
   (c)    τη μέθοδο αντιμετώπισης της αξίωσης υπό την Εγγύηση που ζητά ο τελικός πελάτης·;
και ένα πιστοποιητικό που θα περιλαμβάνει:
   (d)    την ημερομηνία και τη μέθοδο αντιμετώπισης της αξίωσης του τελικού πελάτη υπό την Εγγύηση·; και
   (e)    μια επιβεβαίωση ότι η επιδιόρθωση πραγματοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας ολοκλήρωσης, ή δικαιολόγηση του γιατί η αξίωση του τελικού πελάτη υπό την Εγγύηση απορρίφθηκε. 

22.3.    Αντικαταστάσεις προϊόντων

   22.3.1.    Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας, η FAST θα παρέχει στον Αντιπρόσωπο προϊόντα αντικατάστασης για την πραγματοποίηση Επιδιορθώσεων προϊόντων εντός της εγγύησης, που θα πρέπει να αντικατασταθούν αντί να επιδιορθωθούν σε περίπτωση ελαττώματος.

   22.3.2.    Ο Αντιπρόσωπος θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί όλα τα ελαττωματικά Προϊόντα που αντικαθίστανται για επιθεώρηση από τη FAST για την ελάχιστη περίοδο των έξι (6) μηνών μετά την αντικατάστασή τους.

   22.3.3.    Ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει να αναφέρει την κατάσταση των προϊόντων που αντικαταστάθηκαν στη FAST σε τριμηνιαία βάση. Με αίτημα της FAST, ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει να παρέχει αυθεντικά υποστηρικτικά έγγραφα από τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης αναφορικά με τα προϊόντα που αντικαταστάθηκαν. Η FAST θα έχει το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να επιθεωρεί τα Προϊόντα που αντικαταστάθηκαν επιτόπου και/ή να αιτηθεί την αποστολή τους. Τα κόστη αποστολής από τον Αντιπρόσωπο στη FAST θα βαρύνουν τη FAST.

   22.3.4.    Αν η FAST αντιληφθεί ότι τα Προϊόντα που αντικαταστάθηκαν δεν ήταν Προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση ή αν δεν έχουν παρασχεθεί αυθεντικά υποστηρικτικά έγγραφα στη FAST μετά από αίτημά της ή εάν τα Προϊόντα που αντικαταστάθηκαν δεν παρασχέθηκαν από τον Αντιπρόσωπο για επιθεώρηση, η FAST δεν θα φέρει ευθύνη υπό την Εγγύηση αναφορικά με αυτά τα Προϊόντα και όλα τα κόστη εγγύησης θα βαρύνουν τον Αντιπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης των εξόδων της FAST.

22.4.    Αποζημίωση κόστους που προέκυψε από την τακτοποίηση της αξίωσης του τελικού πελάτη υπό την εγγύηση

22.4.1.    Η FAST θα πληρώσει στον Αντιπρόσωπο την τιμή αγοράς του Προϊόντος σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο αγοράς αν (i) ο τελικός πελάτης αποσυρθεί νομίμως από τη συμφωνία αγοράς· (ii) η απόσυρση προκύψει αφότου οι αξιώσεις του τελικού πελάτη υπό την Εγγύηση επιβεβαιωθούν σχετικά με το Προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση· (iii) το ελάττωμα του Προϊόντος που καλύπτεται από την εγγύηση δεν μπορεί να καταργηθεί (και επίσης αν, σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς στην Επικράτεια, θεωρείται ότι το ελάττωμα του Προϊόντος που καλύπτεται από την εγγύηση δεν επιδιορθώνεται)· και

   (a)    η τιμή αγοράς του Προϊόντος έχει επιστραφεί στον τελικό πελάτη από τον Αντιπρόσωπο·; ή
   (b)    ο τελικός πελάτης απαιτεί την παράδοση νέου Προϊόντος που έχει αποδεδειγμένα παραδοθεί στον τελικό πελάτη από τον Αντιπρόσωπο ή άλλο σχετικό αντιπρόσωπο στην Επικράτεια.

Η Ρήτρα 22.4.1 των Όρων Εγγύησης δεν θα ισχύει (i) αν ο τελικός πελάτης αποσυρθεί από τη συμφωνία αγοράς λόγω του ότι το ελάττωμα του Προϊόντος που καλύπτεται από την εγγύηση δεν αφαιρέθηκε εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στη Ρήτρα 22.2 αυτών των Όρων Εγγύησης λόγω αμέλειας ή σκόπιμης ατασθαλίας του Αντιπροσώπου· (ii) στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη Ρήτρα 22.3.4 των Όρων Εγγύησης· ή (iii) στην περίπτωση επιδιόρθωσης που πραγματοποιήθηκε από κέντρο εξυπηρέτησης ή άτομο άλλο από Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

   22.4.2.    Η FAST θα καταβάλει στον Αντιπρόσωπο την τιμή αγοράς του Προϊόντος σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς κατά την Επιδιόρθωση πριν από την έναρξη της περιόδου εγγύησης ή εάν το Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης επιβεβαιώσει ότι το ελάττωμα δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή αν η αφαίρεση του ελαττώματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του Προϊόντος, που δεν θα μπορούσε έπειτα να πωληθεί από τον Αντιπρόσωπο ή άλλον σχετικό αντιπρόσωπο στην Επικράτεια ως άρτιο Προϊόν, δηλαδή ως καινούργιο Προϊόν που είναι αχρησιμοποίητο και απαλλαγμένο από ελαττώματα.

   22.4.3.    Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Εγγύησης, όλα τα κόστη των Επιδιορθώσεων προϊόντων εντός της εγγύησης που δαπανώνται σύμφωνα με τους Όρους της Εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των τελών που καταβάλλονται από τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης, θα βαρύνουν τον Αντιπρόσωπο. Άλλα κόστη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αξίωσης υπό την Εγγύηση του προϊόντος θα βαρύνουν το Μέρος που τα δαπανά.

   22.4.4.    Τα κόστη που σχετίζονται με αξίωση που γίνεται από τον τελικό πελάτη υπό την Εγγύηση του προϊόντος σύμφωνα με τις Ρήτρες 22.4.1 και  22.4.2 αυτών των Όρων Εγγύησης θα πρέπει να επιστρέφονται από τη FAST στον Αντιπρόσωπο βάσει τιμολογίου που εκδίδεται από τον Αντιπρόσωπο την πρώτη εβδομάδα κάθε ημερολογιακού τριμήνου για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Το τιμολογημένο ποσό για τα κόστη πρέπει να βασίζεται πρωτίστως σε αυθεντικά έγγραφα από τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, ειδικά σε περίπτωση αμοιβαίων αξιώσεων. Μονομερής συμψηφισμός ή άλλη επιβεβαίωση αμοιβαίων αξιώσεων από τον Αντιπρόσωπο εξαιρείται.

   22.4.5.    Το τιμολόγιο του Αντιπροσώπου πρέπει να περιλαμβάνει, ειδικά, την ημερομηνία και τον αριθμό του τιμολογίου, αναγνωριστικό των Προϊόντων με τα οποία σχετίζεται η αξίωση Εγγύησης και δικαιολόγηση του αιτήματος, και πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα (π.χ. Έγγραφα που παρέχονται από τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης).

   22.4.6.    Αν η FAST δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο τιμολογίου που εκδόθηκε από τον Αντιπρόσωπο, η FAST θα πρέπει να ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο γραπτώς για τις αντιρρήσεις της εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου.

   22.4.7.    Τα τιμολόγια που εκδίδονται υπό τη Ρήτρα 22.4.4 αυτών των Όρων Εγγύησης και εγκρίνονται από τη FAST υπό τη Ρήτρα 22.4.6 αυτών των Όρων Εγγύησης θα οφείλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκρισή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στους παρόντες Όρους Εγγύησης.

22.5.    Μέθοδος επιδιορθώσεων, επιθεώρηση

   22.5.1.    Ο Αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι επιδιορθώσεις των Προϊόντων που καλύπτονται από την εγγύηση πραγματοποιούνται κανονικά σύμφωνα με (i) τις τεχνικές αρχές σχετικά με τις επιδιορθώσεις υπό τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς· (ii) εγχειρίδια σέρβις για τα Προϊόντα· και (iii) άλλες απαιτήσεις επιδιόρθωσης σχετικά με τις οποίες η FAST ή οποιοδήποτε άλλο άτομο εκ μέρους της FAST έχει ενημερώσει το προσωπικό του Εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης. Προκειμένου ο Αντιπρόσωπος να παρέχει Επιδιορθώσεις εντός και εκτός της εγγύησης των Προϊόντων, η FAST θα παρέχει στον Αντιπρόσωπο πληροφορίες σχετικά με τα σημεία λήψης των σχετικών εγχειριδίων σέρβις.

   22.5.2.    Ο Αντιπρόσωπος αναγνωρίζει ότι όλα τα εγχειρίδια και τα έγγραφα για το σέρβις είναι ιδιοκτησία της FAST και θεωρούνται Εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως ορίζεται στη Συμφωνία και στους παρόντες GTC. Αυτά τα εγχειρίδια και τα έγγραφα του σέρβις δεν είναι δυνατόν να πουληθούν ή να διανεμηθούν με άλλον τρόπο σε άλλα μέρη.

   22.5.3.    Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται να επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της FAST να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις προβλέψεις αυτών των Όρων Εγγύησης σε όλα τα Καταστήματά του και τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης, καθώς και να επιθεωρούν όλα τα λογιστικά έγγραφα και αρχεία σχετικά με επιδιορθώσεις των Προϊόντων που πραγματοποιούνται υπό αυτούς τους Όρους Εγγύησης. Η FAST μπορεί επίσης να εκτελεί επιθεωρήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αν βεβαιωθούν ελλείψεις, η FAST θα παρέχει στον Αντιπρόσωπο εύλογο χρονικό όριο αποκατάστασης των προβλημάτων που δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. 

   22.5.4.    Ο Αντιπρόσωπος θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί (ή να διασφαλίζει ότι τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης διατηρούν) όλα τα Προϊόντα που ορίζονται ελαττωματικά και δεν επιδέχονται επιδιόρθωση στην αποθήκη του για μια περίοδο έξι (6) μηνών για επιθεώρηση, όπως περιγράφεται πιο πάνω στη Ρήτρα 22.5.3 των Όρων Εγγύησης. Αυτά τα Προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται με αίτημα της FAST και με δικά της έξοδα σε χώρο που υποδεικνύεται από τη FAST.

22.6.    Τίποτα στο Μέρος 2 αυτών των GTC δεν περιορίζει το δικαίωμα προσφυγής (δικαίωμα αναγωγής) που μπορεί να έχει ο Αντιπρόσωπος υπό (i) το Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 σχετικά με ορισμένες πλευρές που αφορούν συμβάσεις για την πώληση αγαθών, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την ανάκληση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ και/ή (ii) τις προβλέψεις εθνικών νόμων ή κανονισμών που μεταθέτουν και/ή εφαρμόζουν αυτή την Οδηγία.


 
Ακύρωση
Συγκρίνετε -
Σύγκριση